POLITYKA PRYWATNOŚCI VETSPANEL

Data ostatniej aktualizacji: 18/08/2023

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Vetspanel i CM Research, sposób wykorzystywania i udostępniania danych, sposób ich ochrony, prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, oraz sposób kontaktowania się z nami w sprawach dotyczących prywatności.

Należy zwrócić uwagę, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych i przechowywanych w ramach panelu (tylko dla członków panelu Vetspanel) oraz dostarczanych w ankietach dotyczących badań rynku (zarówno dla członków, jak i osób niebędących członkami). Istnieje możliwość, że będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę, zachęcamy więc do jej regularnego przeglądania. Kontynuując dostęp do naszych Witryn i korzystanie z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zaktualizowanej Polityki prywatności.

Kim jesteśmy:

Vetspanel to międzynarodowa społeczność internetowa specjalizująca się w angażowaniu specjalistów w dziedzinie weterynarii w badania rynku dla branży weterynaryjnej. Vetspanel jest własnością agencji CM Research Ltd. i jest przez nią zarządzany.

Nasza siedziba znajduje się pod adresem:

First Floor, 74 Church Street, Leatherhead, Surrey, KT22 8ER, Wielka Brytania

https://www.cm-research.com oraz https://www.vetspanel.com

Vetspanel obsługuje społeczność członków panelu, którzy aktywnie uczestniczą w różnych typach zleconych nam przez naszych klientów wywiadów rynkowych, takich jak ankiety online, wywiady telefoniczne, wywiady wideokonferencyjne i osobiste grupy fokusowe. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do produktów i usług oferowanych przez Vetspanel, w tym danych członków przechowywanych w ramach panelu, a także danych odpowiedzi na ankiety zebranych zarówno od członków panelu, jak i osób niebędących członkami.

Pracownicy CM Research są zlokalizowani w Wielkiej Brytanii, która jest objęta brytyjskim RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także w Hiszpanii, Francji i Szwecji, gdzie RODO UE ma zastosowanie z tymi samymi ograniczeniami.

Czym są dane osobowe i co zbieramy?

Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do zidentyfikowania osoby. Gromadzone przez nas dane osobowe różnią się w zależności od sytuacji, ale na ogół dane osobowe obejmują:

• Imię i nazwisko
• Adres domowy
• Nazwę kliniki
• Adres kliniki
• Numer telefonu
• Adres e-mail
• Datę urodzenia
• Identyfikator PayPal
• Adres IP
• Nagranie głosu
• Zdjęcie/wideo twarzy

Zbieramy również różne inne informacje w ramach procesu dołączania do panelu, a także w ramach ankiet (na przykład: zawód, wiek, płeć, kraj), ale nie stanowią one danych osobowych, ponieważ nie można ich wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Użytkownik nadal ma prawo poprosić nas o edycję lub usunięcie tych informacji, jak i danych osobowych (patrz sekcja „Prawa użytkownika”).

Oprócz danych dotyczących członkostwa i odpowiedzi na ankiety odnotowujemy, do których ankiet użytkownik został zaproszony, czy odpowiedział na nie, zakwalifikował się do nich lub je ukończył. Dane te pomagają nam odpowiadać na zapytania członków, śledzić płatności i wysyłać zaproszenia na podstawie wcześniejszego uczestnictwa. Prowadzimy również rejestr wszelkich kwestii związanych z jakością danych zidentyfikowanych podczas ankiet, w celu utrzymania naszych wysokich standardów jakości.

Kiedy gromadzimy dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe od naszych członków Vetspanel, gdy rejestrują się w panelu lub aktualizują swoje dane. Gromadzimy również dane osobowe uczestników ankiet w pewnych okolicznościach (np. w celu wypłaty premii lub zaplanowania wywiadu), ale tylko za ich zgodą.

Dane adresu IP są automatycznie gromadzone podczas procesu uczestnictwa w ankiecie, ale są usuwane wraz z pozostałymi danymi osobowymi po zakończeniu projektu (patrz „Jak długo przechowujemy dane osobowe”).

Możemy również gromadzić informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej witryny internetowej, a także informacje o użytkowniku pochodzące z wysyłanych do nas wiadomości e-mail lub listów.

Nasi klienci mogą przekazywać nam wykazy lekarzy weterynarii, z którymi możemy się skontaktować w celu przeprowadzenia określonych ankiet (np. wykazy swoich klientów), ale wyłącznie za zgodą osób znajdujących się na wykazie.

Możemy również korzystać ze źródeł publicznych w celu gromadzenia informacji o specjalistach weterynarii, którzy mogą być odpowiedni do określonych ankiet lub zainteresowani członkostwem w Vetspanel. Informacje te obejmują imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz stanowisko weterynaryjne.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe?

Informacje, które przechowujemy o użytkowniku w panelu, umożliwią nam zapewnienie użytkownikowi dostępu do wszystkich części naszej witryny i skontaktowanie się z nim w razie potrzeby. Umożliwi to również otrzymywanie naszych ankiet i dostęp do konta z nagrodami. Będziemy również wykorzystywać i analizować informacje, które zbieramy od osób odwiedzających witrynę i niebędących członkami panelu, abyśmy mogli administrować, wspierać, ulepszać i rozwijać doświadczenia użytkownika w witrynie i ankietach.

Dane osobowe wykorzystujemy do ściśle określonych zadań związanych z badaniem rynku. Są to:

• Rekrutacja do panelu i jego utrzymanie
• Weryfikacja tożsamości osób, które chcą zarejestrować się w panelu
• Zapraszanie uczestników panelu do udziału w ankietach (za pośrednictwem poczty elektronicznej)
• Kontaktowanie się z uczestnikami panelu w sprawie brakujących informacji w ich profilu (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie)
• Kontaktowanie się z nieaktywnymi uczestnikami panelu w celu zachęcenia ich do udziału (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie)
• Umożliwianie uczestnikom panelu spieniężenia punktów premiowych (patrz „Dane osobowe na potrzeby płatności motywacyjnych”)
• Płacenie osobom niebędącym uczestnikami panelu za udział w ankiecie (patrz „Dane osobowe na potrzeby płatności motywacyjnych”)
• Powiadamianie zwycięzców wszelkich losowań nagród
• Potwierdzenie dokonania płatności na rzecz organizacji charytatywnej w imieniu użytkownika
• Rekrutacja do ankiety bezpośredniej, wideokonferencyjnej lub telefonicznej
• Przeprowadzenie ankiety bezpośredniej, wideokonferencyjnej lub telefonicznej, po wcześniejszej rekrutacji
• Zabezpieczenie i obrona interesów Vetspanel (np. dochodzenie w sprawie duplikatów lub kont, co do których podejrzewa się, że są fałszywe)
• Przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych, standardów branżowych i naszych polityk.

Powód, który ma zastosowanie, zostanie określony w momencie gromadzenia danych i zawsze będzie wymagana wyraźna zgoda użytkownika.

Dane osobowe (w tym nagrania wideo/audio) nigdy nie są sprzedawane osobom trzecim. Udostępniamy je wyłącznie ograniczonej liczbie zatwierdzonych osób zaangażowanych w świadczenie naszych usług lub za wyraźną zgodą użytkownika (patrz „W jaki sposób możemy udostępniać dane osobowe”).

Dane osobowe na potrzeby płatności motywacyjnych:

W celu przetworzenia premii za udział w badaniach lub umożliwienia użytkownikom spieniężenia punktów gromadzimy i wykorzystujemy określone dane osobowe, takie jak dane konta PayPal, imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania płatności i w tym celu mogą być udostępniane partnerom przetwarzającym płatności. Dane te przechowujemy również na potrzeby sprawozdawczości finansowej, audytów i celów podatkowych.

Dane zbiorcze:

VetsPanel może dopasować swoje zagregowane dane panelowe do informacji osób trzecich wyłącznie w celach statystycznych (na przykład w celu sprawdzenia, czy nasz panel jest reprezentatywny dla danej populacji). VetsPanel może ujawniać zanonimizowane dane nieosobowe i zagregowane statystyki naszych uczestników panelu (na przykład 45% naszych uczestników panelu to mężczyźni) osobom trzecim. Pozwala nam to na zebranie szerokiego zakresu informacji demograficznych w celu zilustrowania naszych usług potencjalnym partnerom, reklamodawcom i innym osobom trzecim oraz w innych zgodnych z prawem celach.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika:

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu efektywnego zarządzania kontaktami z nimi. Obejmuje to ograniczenie wielokrotnych prób kontaktu lub powstrzymanie się od kontaktu po rezygnacji z subskrypcji.

Podstawy prawne, na których opieramy się, oferując nasze usługi, są następujące:

1. Uzasadnione interesy: mamy ważny powód biznesowy do przetwarzania danych osobowych użytkownika i starannie równoważymy ten interes z indywidualnymi prawami użytkownika.
2. Zobowiązania umowne: przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika.
3. Zgoda na marketing bezpośredni: w stosownych przypadkach uzyskamy zgodę użytkownika na bezpośrednią działalność marketingową.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w pierwotnym celu, w którym zostały zgromadzone. Jeśli konieczne będzie wykorzystanie danych w nowym celu, uzyskamy zgodę użytkownika.

Pliki cookie / technologie śledzenia:

Możemy wykorzystywać technologie śledzenia, takie jak pliki cookie, pamięć lokalna i znaczniki pikselowe, a także inne podobne technologie, jak np. sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty, w tym obiekty pamięci lokalnej, np. HTML5 („Technologie śledzenia”). Technologie śledzenia mogą ustawiać, zmieniać lub modyfikować ustawienia lub konfiguracje na urządzeniu użytkownika.

Pliki cookie i pamięć lokalna:

Możemy ustawiać pliki cookie i pamięć lokalną na komputerze użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp. Podczas pierwszej wizyty użytkownika w naszych Usługach do komputera użytkownika może zostać wysłany plik cookie lub lokalny nośnik danych, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę użytkownika. „Pliki cookie” i lokalne nośniki danych to małe pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane do przeglądarki komputera i przechowywane na urządzeniu podczas odwiedzania witryny internetowej. Wiele głównych serwisów internetowych korzysta z plików cookie w celu zapewnienia użytkownikom przydatnych funkcji. Każda witryna może wysyłać własne pliki cookie do przeglądarki użytkownika. Większość przeglądarek jest domyślnie skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie. Użytkownik może zresetować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli użytkownik odrzuci pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z naszych Usług lub czerpać z nich pełnych korzyści. Ponadto, jeśli użytkownik wyczyści wszystkie pliki cookie w przeglądarce w dowolnym momencie po ustawieniu przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany, będzie musiał ponownie zmienić ustawienia przeglądarki, aby wykonywała powyższe czynności.

Więcej informacji o plikach cookie i ich działaniu, o tym, jakie pliki cookie zostały ustawione na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika oraz o tym, jak nimi zarządzać i je usuwać, można znaleźć w witrynach http://www.allaboutcookies.org/ i www.youronlinechoices.com/uk.

Prawa użytkownika:

Kontaktujemy się z członkami Vetspanel w celu uzyskania ich opinii za pośrednictwem ankiet i wywiadów. Udział w tych ankietach i wywiadach jest całkowicie dobrowolny, a użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić niektóre lub wszystkie wymagane informacje, takie jak: imię i nazwisko, wiek, płeć, nazwa i adres kliniki. Członkowie panelu nie są zobowiązani do uczestnictwa w panelu lub w ankietach i mogą zdecydować się na opuszczenie panelu w dowolnym momencie. Vetspanel również zastrzega sobie prawo do zakończenia panelu w dowolnym momencie.

Uczestnik ankiety nie ma obowiązku podawania danych osobowych CM Research/Vetspanel i przysługuje mu prawo odmówienia ich podania. Może to spowodować, że użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w ankiecie lub że nie będziemy w stanie wypłacić mu wynagrodzenia. Jeśli użytkownik zmieni zdanie na temat udziału w ankiecie (prawo do wycofania zgody), może wykonać jedną z poniższych czynności:

• Jeśli jest w połowie ankiety, może po prostu zamknąć przeglądarkę lub poinformować ankietera, że nie chce już brać w niej udziału.
• Jeśli ukończył już ankietę, może napisać do nas na adres [email protected]

Zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), brytyjską Ustawą o ochronie danych, kalifornijską Ustawą o ochronie prywatności konsumentów i innymi stosownymi przepisami użytkownikowi przysługują określone prawa jako osobie, której dane dotyczą. Prawa te obejmują::

1. Dostęp do swoich danych osobowych
2. Sprostowanie niedokładnych danych osobowych
3. Usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
4. Ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych
5. Sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych
6. Możliwość przenoszenia danych
7. Rezygnacja z przekazywania danych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo
8. Rezygnacja z marketingu bezpośredniego
9. Rezygnacja ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Użytkownik ma prawo wglądu do przechowywanych przez nas informacji na jego temat i może wprowadzać wszelkie niezbędne zmiany w celu zapewnienia ich dokładności i aktualności. Jeśli użytkownik chce wyświetlić lub zmienić swoje dane w panelu, powinien zalogować się i zaktualizować swoje dane online. W celu uzyskania danych ankietowych lub złożenia innych wniosków prosimy o kontakt pod adresem gd[email protected], a my prześlemy odpowiedni formularz wniosku.

Uzasadniony dostęp do danych osobowych użytkownika zostanie zapewniony bezpłatnie w ustawowych ramach czasowych. W przypadku odmowy dostępu przedstawimy wyjaśnienie odmowy.

Użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia wszystkich danych, które przechowujemy na jego temat (prawo do usunięcia danych). Również w tym przypadku prosimy o kontakt pod adresem gd[email protected], a my prześlemy odpowiedni formularz wniosku.

Osoby chcące złożyć skargę związaną z RODO dotyczącą CM Research lub Vetspanel powinny skontaktować się z nami w pierwszej kolejności pod adresem [email protected] lub skontaktować się z Information Commissioner’s Office (ICO) pod adresem https://ico.org.uk/

W jaki sposób możemy udostępniać dane osobowe:

Vetspanel nigdy nie sprzedaje i nie wypożycza danych osobowych osobom trzecim ani się tymi danymi nie wymienia. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wyłącznie:

1. Podmiotom stowarzyszonym z Vetspanel, gdy jest to zasadnie konieczne lub pożądane;
2. Dostawcom usług zatrudnionym przez Vetspanel do świadczenia usług w naszym imieniu, takim jak np. dostawcy usług IT. Usługodawcom zabrania się wykorzystywania danych osobowych do własnych celów i dalszego przekazywania ich bez naszej pisemnej zgody;
3. Organom ścigania i innym organom rządowym, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa innych osób lub nas samych;
4. Klientom lub starannie wybranym partnerom za wyraźną zgodą użytkownika (na przykład nagrania wywiadów).

Dane ankietowe mogą być udostępniane osobom trzecim w formie zanonimizowanej lub zbiorczej, ale żadne dane osobowe nie zostaną uwzględnione, a osoby trzecie nie będą mogły zidentyfikować użytkownika.

Jak określono w niniejszej Polityce prywatności, możemy udostępniać ograniczone informacje naszym klientom lub starannie wybranym partnerom. Udostępnianie to może obejmować przekazywanie danych osobowych użytkownika do krajów spoza EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii. Takie przekazywanie danych odbywa się zgodnie z ograniczeniami prawnymi określonymi w brytyjskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO brytyjskie) i unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO unijne). Vetspanel dąży do stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Witryny internetowe osób trzecich:

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych zewnętrznych witryn internetowych. Nie mamy kontroli nad innymi witrynami internetowymi i nie podlegają one niniejszej Polityce prywatności. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji udostępnianych w zewnętrznych witrynach internetowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności w tych witrynach.

W jaki sposób chronimy dane osobowe:

W Vetspanel poważnie traktujemy bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkowników. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą, utratą lub zniszczeniem danych osobowych użytkownika. Dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko pracownicy, którzy potrzebują ich do świadczenia usług lub korzyści na rzecz użytkownika. Wszyscy nasi pracownicy zostają przeszkoleni w zakresie znaczenia poufności oraz zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, jeśli przesyłają oni do nas jakiekolwiek informacje, robią to na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych użytkownika dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w naszym systemie. Informacje i profil konta użytkownika Vetspanel są chronione hasłem, dzięki czemu tylko użytkownik ma dostęp do tych danych osobowych.

Zalecamy zachowanie hasła w tajemnicy. Zalecamy, aby nie udostępniali Państwo nikomu swojego hasła. Vetspanel nigdy nie poprosi użytkownika o podanie hasła w rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail. Należy pamiętać, aby wylogować się z konta po zakończeniu sesji użytkownika.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Wszystkie dane osobowe dotyczące danej ankiety zostaną usunięte trzy miesiące po zakończeniu projektu.

Dane osobowe przechowywane w panelu będą przechowywane przez 12 miesięcy po ostatnim udziale w ankiecie, w którym to momencie skontaktujemy się z uczestnikiem panelu i zapytamy, czy chce pozostać w panelu. Patrz rozdział „Nieaktywne konta”.

Aby skutecznie zarządzać naszą działalnością, przechowujemy ograniczone dane osobowe byłych członków w określonych sytuacjach, takich jak zarządzanie żądaniami rezygnacji lub zapobieganie dalszemu uczestnictwu w Ankiecie. Dane te nie są udostępniane i są wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia żądań użytkownika.

Jak zrezygnować z subskrypcji:

Członkowie mogą zrezygnować z subskrypcji tej usługi w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji Profil na swoim koncie członkowskim Vetspanel i klikając „Aby zrezygnować z subskrypcji, kliknij tutaj” u dołu strony. Proces anulowania może potrwać do 4 dni, a członkowie mogą być nadal zapraszani do udziału w ankietach podczas finalizowania tego procesu. Członkowie powinni mieć świadomość, że po usunięciu konta z Vetspanel.com wszelkie punkty, które nie zostały spieniężone PRZED usunięciem konta, zostaną utracone.

Nieaktywne konta:

Vetspanel i CM Research zastrzegają sobie prawo do usunięcia kont Użytkowników, które nie były aktywne przez okres 14 kolejnych miesięcy. Aktywny uczestnik panelu to członek, który zarejestrował się, aby dołączyć do Vetspanel i wziął udział w co najmniej jednej ankiecie lub zaktualizował swoje dane profilowe w ciągu ostatnich 14 miesięcy.

Nieaktywne konto na Vetspanel.com to konto posiadane przez Członka, który nie korzystał z Obszaru członkowskiego w Witrynie Vetspanel i/lub nie brał udziału w Ankietach przez 14 kolejnych miesięcy. Właściciele nieaktywnych kont zostaną powiadomieni e-mailem po 12 miesiącach nieaktywności, a ich konta zostaną usunięte bez ostrzeżenia po 14 miesiącach nieaktywności. Wszelkie punkty pozostałe na koncie w momencie usunięcia zostaną utracone.

Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności i Regulaminu w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia, z wyjątkiem opublikowania zaktualizowanych wersji w naszej witrynie internetowej. Możemy wysyłać okresowe przypomnienia i wiadomości e-mail o istotnych zmianach, zachęcamy jednak do częstego przeglądania obowiązujących Polityki prywatności i Regulaminu w naszej witrynie internetowej.

Informacje kontaktowe:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących RODO lub ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected].

Wszelkie pytania związane z kontem członkowskim Vetspanel należy kierować na adres [email protected].

Wszelkie inne zapytania prosimy kierować na adres [email protected].

Doceniamy zaufanie użytkowników do Vetspanel i zapewniamy, że ochrona ich danych osobowych i prywatności pozostaje naszym najwyższym priorytetem.