Regulamin Vetspanel

Data ostatniej aktualizacji: maj 2024

Vetspanel to internetowy niezależny panel opinii specjalistów w dziedzinie weterynarii. Niniejsze warunki odnoszą się do witryny internetowej Vetspanel www.vetspanel.com (zwanej dalej „Witryną”) dla zarejestrowanych członków panelu Vetspanel („Członkowie”) i tych, którzy chcą dołączyć. Obejmują one również członkostwo w panelu Vetspanel („Panel”), udział w internetowych, telefonicznych, wideokonferencyjnych lub bezpośrednich ankietach badań rynkowych tworzonych i zarządzanych przez Vetspanel („Ankiety”), a także korzystanie z Witryny i udział w Ankietach przez osoby niezarejestrowane w Panelu („Osoby niebędące członkami”).

Vetspanel, Panel, Ankiety i Witryna internetowa są własnością agencji Kynetec i są przez nią obsługiwane. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z niniejszej Witryny, stając się lub pozostając członkiem Panelu lub uczestnicząc w Ankietach, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania („Warunki”), które wraz z Polityką Prywatności Vetspanel zarządzają relacją między użytkownikiem a Kynetec w odniesieniu do lub w związku z niniejszą Witryną, Panelem lub Ankietą oraz korzystaniem z nich. Korzystanie przez użytkownika z niniejszej Witryny, Panelu lub Ankiety oraz wszelkie spory wynikające z takiego korzystania podlegają prawu Anglii i Walii oraz niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Termin „Vetspanel” odnosi się do organizacji opisanej powyżej, będącej własnością agencji Kynetec, której siedziba znajduje się pod adresem Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom. Termin „użytkownik” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej Witrynę, każdego uczestnika Ankiet lub każdej osoby, która zarejestrowała się (lub poprosiła o rejestrację) jako członek Panelu Vetspanel.

1. Usługi świadczone przez Kynetec

1.1 Kynetec oferuje wszystkim osobom fizycznym bezpłatny dostęp do Witryny. Niektóre jej obszary są dostępne tylko dla Członków.

1.2 Kynetec oferuje członkom możliwość wzięcia udziału w różnych ankietach związanych z weterynarią, w tym ankietach internetowych, bezpośrednich wywiadach indywidualnych i grupowych, wywiadach wideokonferencyjnych i telefonicznych. Osoby niebędące członkami mogą również otrzymać możliwość uczestnictwa.

1.3 Klienci (zwani dalej „Klientami”) zlecają Kynetec gromadzenie danych badawczych w ich imieniu.

2. Obowiązki Członków

2.1 Członkostwo w Vetspanel jest otwarte dla wszystkich specjalistów w dziedzinie weterynarii, w tym chirurgów, lekarzy, specjalistów, techników, pielęgniarek, menedżerów i studentów.

2.2 Rejestrując się jako członek Panelu Vetspanel, użytkownik zgadza się nie podawać wprowadzających w błąd lub fałszywych danych osobowych i nie rejestrować się pod fałszywą tożsamością. Wszystkie rejestracje podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu, a członkostwo w Vetspanel nie zostanie przyznane, jeśli tożsamość nie może zostać potwierdzona lub jest podejrzana. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na weryfikację przez Kynetec jego danych rejestracyjnych. Kynetec wykorzysta wyniki takiej weryfikacji wyłącznie w celu określenia dokładności i kompletności podanych przez użytkownika informacji.

2.3 Kynetec zastrzega sobie prawo do odmowy lub zakończenia rejestracji w dowolnym momencie i może odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego dostępu do niniejszej Witryny bądź korzystania z niej.

2.4 Członkowie Vetspanel mogą mieć tylko jedno (1) aktywne konto w danym momencie, nawet jeśli mają wiele adresów e-mail. Jeśli okaże się, że Członek ma wiele kont i bierze udział w Ankietach na wielu kontach, Kynetec zastrzega sobie prawo do usunięcia konta bez powiadomienia. W takim przypadku wszystkie zgromadzone na koncie punkty przepadną.

2.5 Jeśli okaże się, że Członek podał nieprawdziwe lub niedokładne informacje na swoim koncie członkowskim Vetspanel lub w Ankiecie, Kynetec zastrzega sobie prawo do usunięcia konta bez powiadomienia. W takim przypadku wszystkie zgromadzone na koncie punkty przepadną.

2.6 Każdy Członek jest odpowiedzialny za aktualizację swoich informacji za pośrednictwem Witryny i zapewnienie ich dokładności.

2.7 Aby uzyskać dostęp do sekcji członkowskiej niniejszej Witryny, wymagana jest nazwa użytkownika i hasło. Nowi członkowie otrzymają nazwę użytkownika, zarejestrowany adres e-mail oraz możliwość ustawienia lub otrzymania tymczasowego hasła, które należy jak najszybciej zmienić. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego konta, nazwy użytkownika i hasła. Wszelkie przypadki nieuprawnionego użycia konta, nazwy użytkownika lub hasła należy niezwłocznie zgłaszać Kynetec lub Vetspanel.

2.8 Użytkownik potwierdza, że nie naruszy żadnych przepisów prawa pracy poprzez udział w Ankietach.

2.9 Rejestrując się jako Członek, każdy Członek zgadza się przestrzegać następujących zasad:

a) Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego (1) konta, jak wspomniano powyżej.

b) Użytkownik nie może zezwalać innym osobom (zarówno Członkom, jak i Osobom niebędącym członkami) na udział w Ankiecie przy użyciu jego konta.

c) Użytkownik nie może używać botów, algorytmów, sztucznej inteligencji, maszyn ani innych funkcji automatycznych do generowania odpowiedzi na Ankiety, innych treści lub dostępów do witryn internetowych.

d) Użytkownik nie może tworzyć dostępu do jakiejkolwiek strony internetowej lub Witryny Kynetec lub Vetspanel, na której dana osoba proszona jest o zapoznanie się z materiałami, których głównym celem jest generowanie zysków.

e) Użytkownik nie może korzystać z niniejszej Witryny ani uzyskiwać do niej dostępu w celach komercyjnych.

f) Użytkownik nie może manipulować wynikami żadnej Ankiety w niniejszej Witrynie, w związku z nią lub Kynetec ogółem.

g) Użytkownik nie może zakłócać działania niniejszej Witryny lub utrudniać korzystania z niej i/lub dostępu do niej przez innych Członków.

h) Zabrania się kopiowania lub umieszczania w ramkach fragmentów niniejszej Witryny w innej witrynie internetowej, zmieniania wyglądu niniejszej Witryny lub tworzenia linków z jakiejkolwiek innej witryny internetowej do jakiejkolwiek strony w niniejszej Witrynie bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Kynetec.

3. Odpowiedzialność za treść

3.1 Kynetec wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub inne materiały zamieszczone w niniejszej Witrynie lub w Ankietach przez Członków lub uczestników Ankiet. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesłane, wgrane i/lub udostępnione przez niego informacje, w tym za ich dokładność.

3.2 Kynetec i Vetspanel prowadzą politykę zerowej tolerancji dla oszukańczych lub obraźliwych zachowań. Użytkownik zgadza się nie publikować ani nie wysyłać żadnych treści, materiałów lub informacji zawierających groźby, oszczerstwa, zniesławienia, obscenicznych, skandalicznych lub podburzających, ani żadnych innych treści, materiałów lub informacji, które mogłyby naruszać obowiązujące przepisy prawa.

3.3 Opinie lub porady przesyłane, wgrywane i/lub udostępniane przez użytkownika nie mają aprobaty ze strony Kynetec. Użytkownik niniejszym zrzeka się i zwalnia Kynetec z wszelkich roszczeń, szkód, żądań, zobowiązań, strat i/lub kosztów i wydatków, w tym między innymi uzasadnionych honorariów adwokackich i kosztów sądowych, wynikających z lub odnoszących się do wszelkich treści, materiałów i/lub informacji przesłanych, wgranych i/lub udostępnionych publicznie przez użytkownika i/lub mających z nimi związek. W przypadku takich roszczeń użytkownik zgadza się zabezpieczyć Kynetec przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami, zasądzeniami grzywien/odszkodowań, wyrokami i/lub kosztami i/lub wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi honorariami adwokackimi i/lub kosztami sądowymi poniesionymi przez Kynetec w związku z obroną przed takimi roszczeniami.

3.4 Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych utrzymywanych i/lub obsługiwanych przez osoby trzecie albo informacje o produktach lub usługach oferowanych przez osoby trzecie. Kynetec zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, produkty lub usługi wymienione w zalinkowanych witrynach internetowych w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

3.5 Kynetec zastrzega sobie bezwzględne prawo do modyfikowania lub usuwania wszelkich treści i/lub informacji przesłanych, wgranych i/lub udostępnionych publicznie przez dowolnego Członka w niniejszej Witrynie.

4. Udział w ankiecie

4.1 Członkowie mogą otrzymywać zaproszenia do udziału w ankietach pocztą elektroniczną. Udział użytkownika w Ankiecie jest całkowicie opcjonalny i dobrowolny.

4.2 Niezaproszenie użytkownika przez Vetspanel do wzięcia udziału w konkretnej Ankiecie lub Ankietach nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Kynetec.

4.3 Użytkownik zgadza się odpowiadać na wszystkie Ankiety i je wypełniać w sposób dokładny i uczciwy. Udzielenie nieprawidłowych lub niewłaściwych odpowiedzi może skutkować anulowaniem członkostwa bez wcześniejszego powiadomienia.

4.4 Wszelkie ankiety wysyłane do użytkownika przez Vetspanel muszą być wypełniane osobiście przez użytkownika (lub wcale) i nie może on delegować udziału w żadnych ankietach innym osobom, w tym pracownikom swojej klinki. Użytkownik ma obowiązek powiadomić Kynetec i Vetspanel, jeśli wie lub podejrzewa, że ktoś inny bierze udział w ankietach w jego imieniu.

4.5 W przypadku weterynarzy lub lekarzy firma Kynetec może być zobowiązana do zgłaszania wszelkich Zdarzeń niepożądanych wymienionych w ankietach władzom lokalnym. Kynetec lub Vetspanel mogą skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu uzyskania zgody na udostępnienie jego danych osobowych Klientowi w ramach danej Ankiety w celu zgłoszenia wspomnianego Zdarzenia niepożądanego. Użytkownik nie jest zobowiązany do wyrażenia takiej zgody, a Zdarzenia niepożądane mogą być zgłaszane anonimowo.

4.6 Wycofanie uczestnictwa w poszczególnych Ankietach jest możliwe w każdym czasie, a anulowanie członkostwa spowoduje wykluczenie z przyszłych zaproszeń do udziału w Ankietach, po zakończeniu procesu wypisywania się.

4.7 Użytkownik może zrezygnować z dalszej komunikacji lub uczestnictwa w dowolnym momencie, postępując zgodnie z procesem rezygnacji z subskrypcji opisanym w tej Witrynie i w dalszej części niniejszego dokumentu.

5. Premie za udział w ankietach

5.1 Zapraszając do udziału w Ankietach, Vetspanel może oferować premie w postaci Punktów Vetspanel (tylko dla Członków), kart podarunkowych, losowań nagród, darowizn na cele charytatywne lub innych nagród pieniężnych (zwanych dalej „Premiami”) jako nagrodę dla osób wypełniających Ankietę w sposób odpowiedni i uczciwy oraz jako rekompensatę za poświęcony czas i wysiłek.

5.2 Rodzaj i kwota nagrody zostaną określone w wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w ankiecie, a opcje realizacji punktów zostaną przedstawione w sekcji „Zrealizuj” (w części Witryny Vetspanel dla Członków). Osoby niebędące członkami otrzymają więcej szczegółów i opcji w samej Ankiecie.

5.3 Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania nagrody tylko wtedy, gdy wypełni 100% ankiety, kliknie przycisk „Wyślij” na końcu i przejdzie wszelkie niezbędne weryfikacje.

5.4 W zależności od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika, może on być zobowiązany do zapłaty podatku od nagrody.

6. Punkty Vetspanel

6.1 Vetspanel zachęca członków do wypełniania ankiet za pomocą systemu punktowego. Liczba punktów dostępnych za wypełnienie konkretnej ankiety zostanie wyszczególniona w wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w ankiecie oraz w samej ankiecie.

6.2 Punkty można wymieniać na różne nagrody, w tym bony upominkowe, gotówkę wypłacaną za pośrednictwem PayPal lub darowizny na cele charytatywne. Opcje realizacji punktów zostaną przedstawione w sekcji „Zrealizuj” w Witrynie Vetspanel.

6.3 Punkty są ważne przez 14 miesięcy od momentu ich dodania do konta. Jeśli po tym okresie Punkty nie zostaną wykorzystane, Vetspanel zastrzega sobie prawo do usunięcia ich z konta użytkownika.

6.4 Wszystkie bony upominkowe są opatrzone datą ważności, a okres ważności różni się w zależności od firmy wydającej, dlatego sprawdzenie daty ważności i okresu ważności zrealizowanych bonów jest wyłączną odpowiedzialnością Członka. Vouchery uzyskane od Vetspanel, które nie zostały wykorzystane przed upływem ich daty ważności, nie mogą zostać ponownie wydane. Vetspanel nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane przez członków vouchery, które nie zostały wykorzystane przed upływem ich daty ważności.

6.5 Vetspanel zastrzega sobie prawo do usunięcia punktów z konta użytkownika w przypadku podejrzenia oszustwa, nadużycia lub w przypadku błędnego przyznania punktów na konto użytkownika.

7. Poleć znajomego

7.1 Vetspanel może skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby zaprosić go do polecenia znajomemu udziału w konkretnej Ankiecie lub dołączenia do Panelu.

7.2 Aby zakwalifikować się do programu, polecony znajomy musi pracować jako lekarz weterynarii w kraju określonym w zaproszeniu Vetspanel, wyrazić chęć udziału w badaniu rynku weterynaryjnego i nie może być członkiem Vetspanel w żadnym momencie w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających prośbę o polecenie. W momencie polecania znajomy nie może być już polecony przez innego członka.

7.3 Przekazując dane znajomego do Vetspanel, użytkownik potwierdza, że ma na to jego zgodę.

7.4 Aby użytkownik otrzymał nagrodę za polecenie, znajomy musi kliknąć link podany w wiadomości e-mail z zaproszeniem w celu rejestracji lub wzięcia udziału w naszym badaniu. Jeśli znajomy nie skorzysta z tego konkretnego linku, użytkownik nie będzie kwalifikować się do nagrody „Poleć znajomego”.

7.5 Wszystkie polecenia podlegają procesowi weryfikacji, aby upewnić się, że nowi członkowie i/lub uczestnicy naszych badań są specjalistami w dziedzinie weterynarii i nie są już zarejestrowanymi członkami. Wszystkie informacje przesłane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub Ankiety zostaną zweryfikowane przed przyznaniem nagrody „Poleć znajomego”.

7.6 Aby przyznano nagrodę „Poleć znajomego”, użytkownik musi być aktywnym członkiem Vetspanel. Użytkownik musi być Członkiem przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o polecenie i ukończyć co najmniej jedną (1) ankietę w tym czasie. Vetspanel zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zwrotu punktów przyznanych w ramach programu „Poleć znajomego”, jeśli istnieje podejrzenie oszustwa lub nadużycia lub jeśli punkty zostały przyznane omyłkowo. Vetspanel zastrzega sobie prawo do wycofania tej oferty w dowolnym momencie.

8. Poufność

8.1 Uczestnicząc w Ankiecie (w tym w ankietach online, wywiadach wideokonferencyjnych, grupach fokusowych, wywiadach bezpośrednich lub wywiadach telefonicznych), użytkownik zgadza się nie ujawniać żadnych informacji i zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje uzyskane lub zebrane w związku z jakimkolwiek kwestionariuszem bądź jakimkolwiek innym projektem badania rynku lub działaniem związanym z bądź ułatwianym przez Kynetec i Vetspanel. Wszystkie informacje wyświetlane w naszych Ankietach, w tym odpowiedzi lub informacje dostarczone przez użytkownika, są uważane za poufne informacje zastrzeżone należące do Kynetec i jej Klientów.

8.2 Kopiowanie, wykonywanie zrzutów ekranu, pobieranie lub drukowanie jakichkolwiek ekranów lub informacji wyświetlanych użytkownikowi podczas udziału w Ankietach jest zabronione, chyba że użytkownik zostanie o to wyraźnie poproszony w ramach udziału w Ankiecie.

8.3 Przed udziałem w niektórych projektach badawczych użytkownik może zostać poproszony o podpisanie umowy o poufności lub potwierdzenie zgody na postanowienia dotyczące poufności. Wszystkie informacje dostarczone przez użytkownika podczas udziału w którymkolwiek z naszych projektów badawczych są poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w celu omawiania i dostarczania informacji Kynetec, Vetspanel i ich klientom.

8.4 Wszystkie aspekty niniejszej Witryny, w tym jej wygląd, projekt, logo, tekst, zdjęcia, Ankiety i inne materiały, są uważane za informacje zastrzeżone należące do Kynetec i powinny być traktowane jako takie.

8.5 Zabrania się kopiowania, modyfikowania, wyświetlania, wgrywania lub rozpowszechniania informacji zawartych w niniejszej Witrynie bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Kynetec.

8.6 Wszelka komunikacja lub materiały wysyłane do Vetspanel lub Kynetec pocztą elektroniczną bądź też w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie, odpowiedzi na Ankiety i informacje profilowe, są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, chyba że wskazano inaczej. Wszystko, co użytkownik wyśle lub opublikuje, może zostać wykorzystane przez Vetspanel, Kynetec lub podmioty stowarzyszone firmy w dowolnym celu, w tym między innymi do powielania, ujawniania, przesyłania, publikowania oraz nadawania. Vetspanel, Kynetec lub ich podmioty stowarzyszone mogą swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w jakiejkolwiek komunikacji przesłanej przez użytkownika do niniejszej Witryny bez wynagrodzenia i w jakimkolwiek celu.

9. Prywatność

9.1 Kynetec bardzo poważnie traktuje prywatność danych osobowych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Vetspanel.

9.2 Kynetec może udostępniać pewne informacje z danych profilowych dostarczonych przez każdego Członka, aby pomóc Klientom w projektowaniu Ankiet lub wyborze Członków do wzięcia w nich udziału. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa kliniki, adres e-mail) nie będą jednak ujawniane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

10. Przejęcie i ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Użytkownik zgadza się zwolnić Kynetec, jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników i/lub agentów z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich, żądania, zobowiązania, szkody, straty oraz koszty i/lub wydatki, w tym między innymi uzasadnione opłaty prawne i koszty sądowe, wynikające lub związane z jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika Regulaminu i/lub obowiązującego prawa.

10.2 Vetspanel ani Kynetec nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne straty lub szkody, utratę dochodu, utratę zysku i/lub utratę wartości firmy poniesione przez jakiegokolwiek Członka lub Członków niniejszej Witryny lub inne osoby w związku z korzystaniem z Witryny lub w wyniku działania lub braku działania ze strony Vetspanel lub Kynetec zgodnie z niniejszym Regulaminem, niezależnie od tego, czy możliwość wystąpienia takich szkód została ujawniona Vetspanel lub Kynetec lub czy mogła zostać racjonalnie przewidziana przez Vetspanel lub Kynetec.

10.3 Ani Vetspanel, ani Kynetec nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe, lub straty wynikające z udziału w jakiejkolwiek Ankiecie oferowanej Członkom lub polegania na informacjach, produktach, usługach lub towarach wymienionych w niniejszej Witrynie lub dostarczonych za jej pośrednictwem albo korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków, w których odpowiedzialność jest wymagana przez obowiązujące prawo.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

11.1 Niniejsza Witryna, w tym wszystkie treści lub usługi w niej udostępniane lub dostępne za jej pośrednictwem, jest dostarczana „w stanie, w jakim się znajduje”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Kynetec nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do treści zamieszczonych w niniejszej Witrynie.

11.2 Kynetec zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym bez ograniczeń gwarancji nienaruszalności, tytułu prawnego, zdatności do handlu lub zdatności do określonego celu. Kynetec nie gwarantuje, że funkcje zawarte w niniejszej Witrynie lub jakiekolwiek materiały lub treści w niej zawarte będą działać nieprzerwanie lub bezbłędnie, że usterki zostaną naprawione lub że niniejsza Witryna lub serwer, który ją udostępnia, będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

12. Anulowanie

12.1 Kynetec może zawiesić lub zamknąć konto Członka bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli Członek naruszy lub w inny sposób złamie niniejsze warunki.

12.2 Członkowie mogą zrezygnować z subskrypcji tej usługi w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji Profil na swoim koncie członkowskim Vetspanel i klikając „Aby zrezygnować z subskrypcji, kliknij tutaj” u dołu strony. Proces anulowania może potrwać do 4 dni, a Członkowie mogą być nadal zapraszani do udziału w ankietach podczas finalizowania procesu. Członkowie powinni mieć świadomość, że po usunięciu konta z Vetspanel.com wszelkie punkty, które nie zostały spieniężone PRZED usunięciem konta, zostaną utracone.

13. Nieaktywne konta

13.1 Vetspanel i Kynetec zastrzegają sobie prawo do usunięcia kont Członków, które nie były aktywne przez okres 14 kolejnych miesięcy. Aktywny uczestnik panelu to członek, który zarejestrował się, aby dołączyć do Vetspanel i wziął udział w co najmniej jednej ankiecie lub zaktualizował swoje dane profilowe w ciągu ostatnich 14 miesięcy. „Uczestnik” jest tutaj zdefiniowany jako osoba, która rozpoczęła udział w ankiecie.

13.2 Nieaktywne konto na Vetspanel.com to konto posiadane przez Członka, który nie korzystał z Obszaru członkowskiego w Witrynie Vetspanel i/lub nie brał udziału w Ankietach przez 14 kolejnych miesięcy. Nieaktywne konta zostaną powiadomione e-mailem po 12 miesiącach nieaktywności i usunięte bez ostrzeżenia po 14 miesiącach nieaktywności. Wszelkie punkty pozostałe na koncie w momencie usunięcia zostaną utracone.

14. Zmiany w Regulaminie

14.1 Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Kynetec wprowadzi takie zmiany poprzez opublikowanie ich w Witrynie Vetspanel. Użytkownik powinien często sprawdzać niniejszą Witrynę pod kątem takich zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację tych zmian przez użytkownika.

15. Jurysdykcja prawna i adres do doręczeń

15.1 Korzystanie przez użytkownika z niniejszej Witryny podlega prawu Anglii i Walii oraz niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

16. Powiadomienia

16.1 Wszelkie powiadomienia wymagane na mocy niniejszego dokumentu będą przekazywane za pomocą poczty elektronicznej i będą wysyłane na adres [email protected] w przypadku Vetspanel oraz do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika Vetspanel podczas procesu rejestracji lub na inny adres wskazany przez którąkolwiek ze stron.

17. Postanowienia ogólne

17.1 Nagłówki służą wyłącznie celom referencyjnym i w żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu lub zasięgu rozdziału. Niepodjęcie przez nas działań w związku z naruszeniem przez użytkownika lub inne osoby nie uchyla naszych praw do podjęcia działań w związku z kolejnymi lub podobnymi naruszeniami. Niniejszy dokument określa całość porozumienia i umowy pomiędzy Kynetec a użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu.

18. Klauzula salwatoryjna

18.1 W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne, zostanie ono uznane za wyłączone z niniejszego Regulaminu, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Każde postanowienie, które jest nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem, które jest jak najbardziej podobne i najlepiej spełnia zamierzony cel nieważnego postanowienia.

19. Pytania

19.1 W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected] lub o wysłanie pisma pocztą tradycyjną na adres Vetspanel c/o Kynetec, Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom.