Regulamin

Vetspanel to niezależny, internetowy panel opinii dla specjalistów z branży opieki weterynaryjnej.

Zostając jego członkiem, wyraża Pan/Pani zgodę na poniższy regulamin.

Kto może być członkiem Vetspanel

Członkostwo w Vetspanel jest dostępne dla lekarzy weterynarii, techników, pielęgniarki/pielęgniarzy i menedżerów w branży opieki weterynaryjnej. Wszystkie wnioski rejestracyjne podlegają walidacji i zatwierdzeniu. Vetspanel zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie zakwestionować lub anulować uczestnictwo danej osoby Wniosek o członkostwo Vetspanel zostanie odrzucony, jeżeli nie będzie można potwierdzić tożsamości danej osoby lub nie będzie ona wzbudzała zaufania.

Podawanie dokładnych i prawdziwych informacji

Członkowie Vetspanel zobowiązują się, aby osobiście wypełniać wszystkie ankiety online przesyłane przez Vetspanel i nie będą delegować innych osób, łącznie z pracownikami, do wypełniania ankiet czy uczestnictwa w rozmowach. Jako członek Vetspanel, wyraża Pan/Pani zgodę, by dostarczać CM Research prawdziwych informacji podczas rejestracji swojego profilu, jak i odpowiadając na pytania we wszystkich ankietach. CM Research i Vetspanel prowadzą politykę „zerowej tolerancji” dla oszustw czy niestosownych zachowań. Jeżeli dostarczy Pan/Pani CM Research jakiekolwiek nieprawdziwe, niepoprawne lub błędne informacje lub poweźmiemy uzasadnioną wątpliwość co do ich uczciwości, CM Research wypowie Panu/Pani członkostwo Vetspanel. Anulowanie członkostwa w związku z podawaniem nieuczciwych informacji wiąże się z natychmiastową utratą punktów lub nagród, jeżeli takowe zostały przyznane. Spoczywa na Panu/Pani odpowiedzialność powiadomienia CM Research oraz Vetspanel, jeżeli Pan/Pani wie lub podejrzewa, że ktoś w Pana/Pani imieniu bierze udział w ankietach.

Poufność respondentów

Jako członek Vetspanel biorący udział w ankiecie online, grupie fokusowej czy wywiadzie, zgadza się Pan/Pani na nieujawnianie informacji. Wyraża Pan/Pani zgodę, aby w sposób ściśle poufny traktować wszelkie otrzymane czy uzyskane informacje dotyczące dowolnego kwestionariusza albo jakiegokolwiek innego projektu badawczego, czy aktywności związanej z CM Research i Vetspanel lub wspieranej przez nie. Przed rozpoczęciem niektórych projektów badawczych możemy poprosić Pana/Panią o podpisanie umowy o zachowaniu poufności lub potwierdzenie swojej zgodny na postanowienia dotyczące poufności. Wszystkie informacje przekazywane podczas uczestniczenia w naszych projektach badawczych są poufne i powinny być wykorzystywane wyłącznie w celu dyskusji i przekazywania informacji do CM Research i Vetspanel.

ANULOWANIE TWOJEGO CZŁONKOSTWA

Członkowie Vetspanel mogą w każdej chwili zrezygnować z członkostwa – wystarczy zalogować się na swoim koncie Vetspanel, kliknąć zakładkę ‘Więcej’ w głownym pasku menu, a następnie kliknąć ‘Anuluj rejestrację’. Proszę upewnić się, że wszystkie punkty zgromadzone na koncie, które nie zostały wymienione na nagrody PRZED anulowaniem członkostwa Vetspanel.com przepadną.

NIEUŻYWANE KONTA

Vetspanel i CM Research Ltd. zastrzegają sobie prawo do usunięcia wszystkich kont w witrynie Vetspanel.com, które nie były używane przez nieprzerwany okres czternastu (14) miesięcy.

Mianem nieużywanych określane są konta użytkowników, którzy nie logowali się na konto i / lub nie brali udziału w żadnych badaniach / ankietach przez nieprzerwany okres czternastu (14) miesięcy.

Użytkownicy nieużywanych kont otrzymają powiadomienie po dwunastu miesiącach braku aktywności, a następnie konta te zostaną usunięte bez ostrzeżenia po upływie kolejnych dwóch miesięcy od czasy wysłania powiadomienia.Jakiekolwiek punkty zgromadzone na koncie w momencie jego usunięcia zostaną bezpowrotnie utracone.

Punkty Vetspanel

Vetspanel zachęca panelistów do udziału w badaniach poprzez system przyznawania punktów. Punkty mogą zostać wymienione na różne nagrody, takie jak kupony upominkowe, przelew gotówki na konto PayPal lub datki na rzecz organizacji charytatywnych itd.
Punkty zachowują ważność przez 14 miesięcy po dopisaniu ich do konta danej osoby. Jeżeli po tym okresie punkty nie zostały wykorzystane, Vetspanel zastrzega sobie prawo, aby je usunąć z Pana/Pani konta.Wszystkie kupony posiadają określoną datę ważności, a okres ten może się różnić w zależności od wystawcy kuponu.

Sprawdzenie daty wygaśnięcia kuponu i okresu jego ważności jest wyłączną odpowiedzialnością członków Vetspanel. Kupony, które zostały wybrane w Vetspanel, ale nie zostały wykorzystane przed datą wygaśnięcia nie mogą zostać ponownie wystawione. Vetspanel nie ponosi odpowiedzialności, za kupony, które zostały wybrane, ale nie zostały wykorzystane przed datą wygaśnięcia.

Polecenie kolegi/koleżanki

Aby kwalifikować się do udziału w programie, polecony(-a) kolega/koleżanka musi pracować jako specjalista w branży opieki weterynaryjnej w kraju określonym w zaproszeniu Vetspanel, musi być skłonny(-a) do uczestnictwa w badaniach rynku dotyczących branży weterynaryjnej i nie może posiadać statusu członka Vetspanel w okresie sześciu miesięcy poprzedzającym prośbę o polecenie.

Jeżeli przekazuje Pan/Pani dane kolegi/koleżanki do Vetspanel, potwierdza Pan/Pani, że ma na to pozwolenie tej osoby.

W momencie polecania Pana/Pani kolega/koleżanka nie może być polecany(-a) przez innego członka Vetspanel.
Aby otrzymać nagrodę za polecenie, kolega/koleżanka musi otworzyć odsyłacz znajdujący się w e-mailu z zaproszeniem i zarejestrować się lub wziąć udział w naszym badaniu. Jeżeli ta osoba nie użyje tego konkretnego odsyłacza, nie będzie Pan/Pani kwalifikował(a) się do nagrody za „polecenie kolegi/koleżanki”.
Wszystkie polecenia podlegają procesowi weryfikacyjnemu, ponieważ chcemy upewnić się, że wszyscy nowi członkowie i/lub uczestnicy naszych badań są specjalistami z branży opieki weterynaryjnej. Wszystkie informacje przekazane w formularzu rejestracyjnym lub poprzez ankietę online zostaną sprawdzone przed przekazaniem nagrody za „polecenie kolegi/koleżanki”.

Aby możliwe było dopisanie do Pana/Pani konta punktów za „polecenie kolegi/koleżanki”, musi Pan/Pani być aktywnym członkiem Vetspanel. Musi Pan/Pani mieć status aktywnego członka przez okres 12 miesięcy poprzedzający prośbę o polecenie i co najmniej 1 wypełnioną ankietę w tym okresie. Vetspanel zastrzega sobie prawo do usunięcia punktów uzyskanych poprzez Program polecania kolegów/koleżanek lub uzyskania stosownej refundacji, jeżeli zachodzi podejrzenie oszustwa lub naruszenia zasad, lub gdy punkty zostały błędnie dopisane do konta. Vetspanel zastrzega sobie prawo do wycofania tej oferty w dowolnym momencie.