Vetspanels allmänna villkor

Datum för senaste uppdatering: Maj 2024

Vetspanel är en oberoende webbpanel som utgörs av veterinärer. Dessa villkor gäller Vetspanels webbplats www.vetspanel.com (här kallad ”webbplatsen”) för registrerade medlemmar i Vetspanels panel (”medlemmar”) och de som vill gå med. Den omfattar även medlemskap i Vetspanels panel (”panelen”), deltagande i marknadsundersökningar på nätet, via telefon, videokonferens eller ansikte mot ansikte som skapas och hanteras av Vetspanel (”undersökningar”), och både användning av webbplatsen och deltagande i undersökningar av personer som inte är registrerade i panelen (”icke-medlemmar”).

Vetspanel, panelen, undersökningarna och webbplatsen ägs och drivs av Kynetec. Genom att fortsätta surfa på och använda denna webbplats, bli eller förbli medlem i panelen eller delta i undersökningar samtycker du till att följa och vara bunden av följande användningsvillkor (”villkoren”) som, tillsammans med Vetspanels integritetspolicy , styr förhållandet mellan dig och Kynetec i relation till eller i samband med denna webbplats, panel eller undersökning och din användning av den. Din användning av denna webbplats, panel eller undersökning, och eventuella tvister som uppstår till följd av sådan användning, omfattas av lagarna i England och Wales och de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

Med ”Vetspanel” avses den organisation som beskrivs ovan och som ägs av Kynetec, med säte på Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom. Termen ”du” avser användaren av eller den person som tittar på webbplatsen, alla deltagare i undersökningarna eller alla som har registrerat sig (eller begärt att få registrera sig) som medlem i Vetspanel-panelen.

1. Tjänster som tillhandahålls av Kynetec.

1.1 Kynetec erbjuder alla individer kostnadsfri tillgång till webbplatsen. Vissa områden är endast tillgängliga för medlemmar.

1.2 Kynetec erbjuder medlemmar möjligheten att delta i olika veterinärrelaterade undersökningar, inklusive webbundersökningar, personliga individuella intervjuer och gruppintervjuer, videokonferensintervjuer och telefonintervjuer. Även icke-medlemmar kan ges möjlighet att delta.

1.3 Kunder ger Kynetec i uppdrag att samla in undersökningsdata för deras räkning (nedan kallade ”kunder”).

2. Medlemmarnas skyldigheter.

2.1 Medlemskap i Vetspanel är öppet för alla veterinära vårdgivare, inklusive kirurger, läkare, specialister, tekniker, sjuksköterskor, chefer och studenter.

2.2 Genom att registrera dig som medlem i Vetspanel-panelen samtycker du till att inte tillhandahålla vilseledande eller falsk personlig information och att inte registrera dig under en falsk identitet. Alla registreringar är föremål för validering och godkännande, och Vetspanel-medlemskap kommer inte att beviljas om identiteten inte kan bekräftas eller är misstänkt. Genom att registrera dig godkänner du att Kynetec verifierar din registreringsinformation. Kynetec kommer endast att använda resultaten av en sådan verifiering i syfte att fastställa riktigheten och fullständigheten av informationen du tillhandahåller.

2.3 Kynetec förbehåller sig rätten att neka eller avsluta registreringar när som helst och kan vägra någon och alla nuvarande eller framtida tillgång till, eller användning av, denna webbplats.

2.4 Vetspanel-medlemmar får endast ha ett (1) aktivt konto vid varje given tidpunkt, även om de har flera e-postadresser. Om en medlem visar sig ha, och deltagit i undersökningar med, flera konton, förbehåller sig Kynetec rätten att ta bort ett konto utan föregående meddelande. Om detta inträffar kommer alla ackumulerade poäng på kontot att vara förverkade.

2.5 Om en medlem visar sig ha lämnat osann eller felaktig information, antingen i sitt Vetspanel-medlemskonto eller i en undersökning, förbehåller sig Kynetec rätten att ta bort kontot utan föregående meddelande. Om detta inträffar kommer alla ackumulerade poäng på kontot att vara förverkade.

2.6 Varje medlem är ansvarig för att uppdatera sin information via webbplatsen och se till att den förblir korrekt.

2.7 För att få tillgång till medlemsavsnittet på denna webbplats behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Nya medlemmar kommer att tilldelas ett användarnamn och sin registrerade e-postadress samt tillåtas att antingen ange eller få ett tillfälligt lösenord som bör ändras så snart som möjligt. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten för ditt konto, användarnamn och lösenord. All obehörig användning av ditt konto, användarnamn eller lösenord måste omedelbart rapporteras till Kynetec eller Vetspanel.

2.8 Du bekräftar att du inte kommer att bryta mot några anställningsregler genom att delta i undersökningarna.

2.9 Genom att registrera sig som medlem samtycker varje medlem till att följa följande:

a) Att inte ha mer än ett (1) konto, som nämnts ovan.

b) Att inte tillåta andra personer (varken medlemmar eller icke-medlemmar) att delta i en undersökning med hjälp av ditt konto.

c) Att inte använda robotar, algoritmer, AI, maskiner eller andra automatiska funktioner för att generera enkätsvar, annat innehåll eller åtkomst till webbsidor.

d) Att inte skapa åtkomst till någon Kynetec- eller Vetspanel-webbsida eller -webbplats där en person uppmanas att läsa material som har det primära syftet att generera vinst.

e) Att inte använda eller komma åt denna webbplats för kommersiella ändamål.

f) Att inte manipulera resultaten av någon undersökning på eller i samband med denna webbplats eller Kynetec i allmänhet.

g) Att inte störa denna webbplats eller någon annan medlems användning av och/eller åtkomst till denna webbplats.

h) Att inte kopiera eller rama in delar av denna webbplats på en annan webbplats, ändra utseendet på denna webbplats eller upprätta länkar från någon annan webbplats till någon webbplats på denna webbplats utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från Kynetec.

3. Ansvar för innehåll

3.1 Kynetec frånsäger sig uttryckligen allt ansvar, alla skyldigheter och all ansvarsskyldighet för innehåll eller annat material som publiceras på denna webbplats eller i undersökningar av någon medlem eller undersökningsdeltagare. Du är ensam ansvarig för all information som du skickar in, laddar upp och/eller gör tillgänglig, inklusive riktigheten i sådan information.

3.2 Kynetec och Vetspanel har en nolltoleranspolicy för bedrägligt eller kränkande beteende. Du samtycker till att inte publicera eller skicka något hotfullt, ärekränkande, förtalande, obscent, skandalöst eller hetsande innehåll, material eller information eller något annat innehåll, material eller information som kan bryta mot tillämpliga lagar.

3.3 De åsikter eller råd som lämnas, laddas upp och/eller görs tillgängliga av dig omfattas inte av något stöd från Kynetec. Du avstår, frigör och befriar härmed Kynetec från alla anspråk, skador, krav, skulder, förluster och/eller kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och domstolskostnader, som uppstår på grund av, till följd av, i relation till och/eller i samband med något innehåll, material och/eller information som du skickar in, laddar upp och/eller gör offentligt tillgängligt. I händelse av sådana anspråk samtycker du till att hålla Kynetec skadeslöst för alla skulder, förluster, belöningar, domar och/eller kostnader och/eller utgifter, inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvoden och/eller domstolskostnader som Kynetec ådragit sig för att försvara sig mot sådana anspråk.

3.4 Webbplatsen kan inkludera eller innehålla länkar till andra webbplatser som underhålls och/eller drivs av tredje part, eller information om produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part. Kynetec frånsäger sig allt ansvar och/eller ansvarsskyldighet för innehåll eller produkter eller tjänster som anges på de länkade webbplatserna i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

3.5 Kynetec förbehåller sig den absoluta rätten att ändra eller radera allt innehållsmaterial och/eller all information som skickas in, laddas upp och/eller görs allmänt tillgänglig av någon medlem på denna webbplats.

4. Deltagande i undersökningen

4.1 Medlemmar kan få inbjudningar till undersökningar via e-post. Ditt deltagande i en undersökning är helt valfritt och frivilligt.

4.2 Vetspanels underlåtenhet att bjuda in dig att delta i en viss undersökning eller undersökningar ska inte ge upphov till någon grund för talan mot Kynetec.

4.3 Du samtycker till att besvara och genomföra alla undersökningar korrekt och ärligt. Om du lämnar felaktiga eller olämpliga svar kan det leda till att ditt medlemskap sägs upp utan föregående meddelande.

4.4 Alla undersökningar som skickas till dig av Vetspanel måste genomföras av dig personligen (eller inte alls), och du får inte delegera deltagandet i någon undersökning till någon annan person, inklusive klinikens anställda. Det är ditt ansvar att meddela Kynetec och Vetspanel om du vet, eller misstänker, att någon annan deltar i undersökningar i ditt namn.

4.5 Om du är veterinär eller vårdgivare kan Kynetec vara skyldigt att rapportera eventuella biverkningar som nämns i undersökningar till lokala myndigheter. Kynetec eller Vetspanel kan komma att kontakta dig via e-post för att få samtycke till att din personligt identifierbara information delas med kunden för den undersökningen i syfte att rapportera den biverkning eller de biverkningar som nämns. Du är inte skyldig att ge ett sådant samtycke, och biverkningen kan rapporteras anonymt.

4.6 Återkallande av deltagande i särskilda undersökningar är möjligt när som helst, och uppsägning av ditt medlemskap kommer att leda till uteslutning från framtida inbjudningar till undersökningar, när avregistreringsprocessen är klar.

4.7 Du kan när som helst avregistrera dig från vidare kommunikation eller deltagande genom att följa den avregistreringsprocess som beskrivs på denna webbplats och längre fram i detta dokument.

5. Incitamentsersättning för deltagande i undersökningar

5.1 När Vetspanel bjuder in dig till att delta i undersökningar kan de erbjuda incitament i form av Vetspanel-poäng (endast medlemmar), presentkort, prisutlottningar, välgörenhetsdonationer eller andra monetära belöningar (”incitament”) som belöning för dem som fyller i undersökningen på ett adekvat och ärligt sätt och som en kompensation för deras tid och ansträngning.

5.2 Incitamentets typ och belopp anges i e-postmeddelandet med inbjudan till undersökningen, och alternativ för inlösen av poäng presenteras i avsnittet ”Inlösen” på Vetspanels webbplats för medlemmar. Icke-medlemmar får mer information och alternativ i själva undersökningen.

5.3 Du har endast rätt till Incitamentet om du genomför 100 % av en undersökning, klickar på ”Skicka” i slutet och klarar alla nödvändiga valideringskontroller.

5.4 Beroende på lagstiftningen i ditt bosättningsland kan du vara skyldig att betala skatt på incitamentet.

6. Vetspanel-poäng

6.1 Vetspanel uppmuntrar medlemmarna att genomföra undersökningar med hjälp av ett poängsystem. Antalet poäng som är tillgängliga för att genomföra en viss undersökning anges i e-postmeddelandet med inbjudan till undersökningen och i själva undersökningen.

6.2 Poängen kan bytas ut mot olika belöningar, t.ex. presentkort, kontanter via PayPal eller donationer till välgörenhet. Alternativ för inlösen av poäng presenteras i avsnittet ”Inlösen” på Vetspanels webbplats.

6.3 Poängen är giltiga i 14 månader efter att de har utbetalats till ditt konto. Om poängen inte har använts efter denna period förbehåller sig Vetspanel rätten att radera dem från ditt konto.

6.4 Alla presentkort är försedda med ett utgångsdatum och giltighetstiden varierar mellan olika utfärdande företag, och därför är det medlemmens ansvar att kontrollera utgångsdatum och giltighetstid för inlösta presentkort. Kuponger som har lösts in från Vetspanel men inte använts före utgångsdatumet kan inte utfärdas på nytt. Vetspanel kan inte hållas ansvariga för kuponger som har lösts in från ett Vetspanel-medlemskonto men inte använts före utgångsdatumet.

6.5 Vetspanel förbehåller sig rätten att ta bort poäng från ditt konto om bedrägeri eller missbruk misstänks, eller om poäng felaktigt utbetalats till ditt konto.

7. Värva en kollega

7.1 Vetspanel kan kontakta dig via e-post för att be dig att rekommendera en kollega att delta i en viss undersökning eller gå med i panelen.

7.2 För att vara berättigad till att delta måste din värvade kollega arbeta som veterinär i det land som anges i Vetspanels inbjudan, vara villig att delta i marknadsundersökningar för veterinärer och får inte ha varit Vetspanel-medlem någon gång under de sex månader som föregår värvningsförfrågan. Vid tidpunkten för rekommendationen får din kollega inte redan ha rekommenderats av en annan medlem.

7.3 Om du vidarebefordrar en kollegas uppgifter till Vetspanel bekräftar du att du har din kollegas tillåtelse att göra det.

7.4 För att få värvningsbelöningen måste din kollega följa länken i inbjudningsmeddelandet för att registrera sig eller delta i vår forskning. Om hen inte använder denna specifika länk för att göra det, kommer du inte att vara berättigad till belöningen för att ”värva en kollega”.

7.5 Alla hänvisningar är föremål för en verifieringsprocess för att säkerställa att alla nya medlemmar och/eller deltagare i vår forskning är veterinärer och inte redan medlemmar. All information som lämnas via ett registreringsformulär eller genom en undersökning granskas innan belöningen för att ”Värva en kollega” tilldelas.

7.6 För att kunna tillgodoräkna dig belöningen för att ”värva en kollega” på ditt konto måste du vara en aktiv Vetspanel-medlem. Du måste ha varit medlem under de 12 månader som föregår värvningsbegäran och ha genomfört minst en (1) undersökning under denna tid. Vetspanel förbehåller sig rätten att ta bort eller återta utbetalningar som tillämpas genom ”Värva en kollega”-programmet om bedrägeri eller missbruk misstänks, eller om utbetalningar görs felaktigt. Vetspanel förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka detta erbjudande.

8. Konfidentialitet

8.1 När du deltar i en undersökning (inklusive webbundersökningar, videokonferensintervjuer, fokusgrupper, personliga intervjuer eller telefonintervjuer) samtycker du till att inte avslöja information och hålla all information som erhållits eller samlats in om någon undersökning eller något annat marknadsundersökningsprojekt eller annan aktivitet relaterad till eller tillhandahållen av Kynetec och Vetspanel strikt konfidentiell. All information som visas i våra undersökningar, inklusive svar eller information som tillhandahålls av dig, anses vara konfidentiell äganderättslig information som tillhör Kynetec och dess kunder.

8.2 Kopiering, skärmbilder, nedladdning eller utskrift av någon skärm eller information som visas för dig under deltagande i undersökningar är förbjudet om du inte specifikt ombetts att göra det som en del av ditt deltagande.

8.3 Du kan bli ombedd att underteckna ett sekretessavtal eller bekräfta att du samtycker till sekretessbestämmelserna innan du deltar i vissa forskningsprojekt. All information som du tillhandahåller under ditt deltagande i något av våra forskningsprojekt är konfidentiell och ska endast användas i syfte att diskutera och tillhandahålla information till Kynetec, Vetspanel och deras kunder.

8.4 Alla aspekter av denna webbplats, inklusive dess utseende, design, logotyper, text, fotografier, undersökningar och annat material, anses vara äganderättsligt skyddad information som tillhör Kynetec och ska betraktas som sådan.

8.5 Du får inte kopiera, modifiera, visa, ladda upp eller distribuera informationen på denna webbplats utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från Kynetec.

8.6 All kommunikation eller allt material som du skickar till Vetspanel eller Kynetec via e-post eller på annat sätt, inklusive uppgifter, frågor, kommentarer, förslag, undersökningssvar och profilinformation, är, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiell och icke-proprietär, om inte annat uttryckligen anges. Allt du skickar eller publicerar kan användas av Vetspanel, Kynetec eller deras dotterbolag för alla ändamål, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, utlämnande, överföring, publicering, sändning och kan läggas ut på nätet. Vetspanel, Kynetec eller deras dotterbolag har rätt att använda alla idéer, koncept, kunskaper eller tekniker som finns i all kommunikation som du skickar till denna webbplats utan ersättning och för vilket syfte som helst.

9. Integritet

9.1 Kynetec tar integriteten för dina personuppgifter på största allvar. För mer information, se Vetspanels integritetspolicy.

9.2 Kynetec kan lämna ut viss information från de profildata som tillhandahålls av varje medlem för att hjälpa kunder att utforma undersökningar eller välja medlemmar att delta. Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, kliniknamn, e-postadress) kommer dock inte att lämnas ut till någon tredje part utan ditt samtycke.

10. Kynetec kan lämna ut viss information från de profildata som tillhandahålls av medlemmarna för att hjälpa kunder att utforma undersökningar eller välja medlemmar som de vill ska delta.

10.1 Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Kynetec, dess styrelseledamöter, tjänstepersoner, anställda och/eller agenter skadeslösa från och mot alla tredjepartsanspråk, krav, skulder, skador, förluster och kostnader och/eller utgifter, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och domstolskostnader, som uppstår på grund av, till följd av, relaterat till eller i samband med brott eller annan överträdelse av dig av villkoren och/eller tillämplig lag.

10.2 Under inga omständigheter kommer Vetspanel eller Kynetec att vara ansvariga för någon indirekt, tillfällig, speciell, följdmässig eller straffbar förlust eller skada, eller för inkomstförlust, vinstförlust, och/eller förlust av goodwill som drabbar någon medlem eller medlemmar av denna webbplats eller andra under eller i samband med användningen av denna webbplats eller som ett resultat av Vetspanels eller Kynetecs prestation eller icke-prestation enligt dessa villkor, oavsett om möjligheten för sådana skador angetts för Vetspanel eller Kynetec eller rimligen kunde ha förutsetts av Vetspanel eller Kynetec.

10.3 Varken Vetspanel eller Kynetec är ansvarigt för några skador, vare sig direkta eller indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, eller förluster som uppstår till följd av deltagande i någon undersökning som erbjuds medlemmar eller beroende av eller användning av information, produkter, tjänster eller varor som anges på eller tillhandahålls via denna webbplats, förutom där ansvar är obligatoriskt enligt tillämplig lag.

11. Friskrivningsklausul

11.1 Denna webbplats, inklusive allt innehåll eller alla tjänster som görs tillgängliga på eller nås via denna webbplats, tillhandahålls ”i befintligt skick”. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag lämnar Kynetec inga utfästelser eller garantier av något slag för innehållet på denna webbplats.

11.2 Kynetec frånsäger sig alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive, utan begränsningar, icke-intrång, äganderätt, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Kynetec garanterar inte att funktionerna på denna webbplats, eller något material eller innehåll som finns där, kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller den server som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

12. Avslutning/stängning av konto

12.1 Kynetec kan stänga av eller avsluta en medlems konto utan föregående meddelande, om medlemmen överträder eller på annat sätt bryter mot dessa villkor.

12.2 Medlemmar kan när som helst avregistrera sig från denna tjänst genom att gå till profilavsnittet på sitt Vetspanel-medlemskonto och klicka på ”Klicka här för att avregistrera dig” längst ner på sidan. Avregistreringsprocessen kan ta upp till 4 dagar och medlemmar kan fortfarande bjudas in till undersökningar medan processen genomförs. Medlemmar bör vara medvetna om att när kontot har tagits bort från Vetspanel.com, kommer alla poäng som inte har lösts in INNAN kontot tas bort att gå förlorade.

13. Inaktiva konton:

13.1 Vetspanel och Kynetec förbehåller sig rätten att ta bort alla medlemskonton som inte har varit aktiva under en period av 14 sammanhängande månader. En aktiv paneldeltagare är en medlem som registrerat sig för att gå med i Vetspanel och har deltagit i minst en undersökning eller har uppdaterat sina profildata under de senaste 14 månaderna. ”Deltagit” definieras här som att ha börjat delta i en undersökning.

13.2 Ett inaktivt konto på Vetspanel.com är ett konto som innehas av en medlem som inte har använt medlemsområdet på Vetspanels webbplats och/eller inte har deltagit i undersökningar under 14 sammanhängande månader. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till inaktiva konton efter 12 månaders inaktivitet och radera dem utan förvarning efter 14 månaders inaktivitet. Eventuella poäng som finns kvar på kontot vid tidpunkten för raderingen kommer att gå förlorade.

14. Ändringar av de allmänna villkoren

14.1 All information som publiceras på denna webbplats kan komma att ändras utan föregående meddelande. Dessa villkor kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande. Kynetec gör sådana ändringar genom att publicera dem på Vetspanels webbplats. Du bör regelbundet kontrollera denna webbplats för sådana ändringar. Din fortsatta tillgång till denna webbplats efter sådana ändringar innebär att du slutgiltigt accepterar dessa ändringar.

15. Juridisk jurisdiktion och adress för delgivning

15.1 Din användning av denna webbplats och eventuella tvister som uppstår till följd av sådan användning av denna webbplats, omfattas av lagarna i England och Wales och de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

16. Meddelanden

16.1 Alla meddelanden som krävs enligt detta ska tillhandahållas via e-post och ska skickas till [email protected] för Vetspanel, och till dig på den e-postadress som du angav för Vetspanel under registreringsprocessen, eller någon annan adress som någon av parterna ska ange.

17. Allmänt

17.1 Rubrikerna är endast avsedda som referens och definierar, begränsar, tolkar eller beskriver inte på något sätt omfattningen eller räckvidden av ett sådant avsnitt. Vår underlåtenhet att agera med avseende på en överträdelse av dig eller andra innebär inte att vi avstår från vår rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser. Detta dokument innehåller hela överenskommelsen och avtalet mellan Kynetec och dig med avseende på det ämne som ingår här.

18. Särskiljningsklausul

18.1 I det fall en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor bedöms vara helt eller delvis ogiltiga, ska de(n) anses vara avskild(a) från dessa allmänna villkor och övriga bestämmelser ska fortsätta att gälla med full kraft och verkan. En bestämmelse som är ogiltig ska ersättas med en bestämmelse som är så lik den som möjligt och som bäst uppfyller det avsedda syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

19. Frågor

19.1 Om du har frågor eller funderingar om dessa allmänna villkor kan du kontakta oss via e-post på [email protected] eller via post till Vetspanel c/o Kynetec, Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom.