Villkor och Bestämmelser

Vetspanel är en oberoende åsiktspanel med yrkesveterinärer på Internet.

Genom att bli medlem godkänner du alla villkor och bestämmelser som anges nedan.

Vetspanels medlemskapskriterier

Medlemskap i Vetspanel är öppet för veterinärer, veterinärtekniker, djursjukskötare och veterinäradministratörer. Alla registreringar är föremål för validering och godkännande. Vetspanel förbehåller sig rätten att neka eller upphäva medverkan när som helst. Medlemskap i Vetspanel kommer inte att utfärdas om din identitet inte kan fastställas eller är tvivelaktig.

Korrekt och sanningsenlig information

Medlemmar i Vetspanel lovar att personligen genomföra nätundersökningar utskickade av Vetspanel och inte delegera genomförandet av nätundersökningar eller intervjuer till någon annan person, inklusive anställda. Som medlem av Vetspanel godkänner du att du ska ge CM Research sanningsenlig information under profilregistreringen och när du svarar på alla undersökningar. CM Research och Vetspanel upprätthåller en nolltoleranspolicy mot bedrägligt eller anstötligt beteende. Om du ger CM Research information som är falsk, ogiltig eller bristfällig, eller om vi har rimliga skäl att betvivla att informationen är ärlig, kommer CM Research att säga upp ditt medlemskap i Vetspanel. Uppsägning på grund av oärlig information inbegriper omedelbar förlust av belöningspoäng eller priser, om dessa finns. Det är ditt ansvar att underrätta CM Research och Vetspanel om du vet, eller misstänker att någon annan besvarar undersökningar i ditt namn.

Det tillfrågades sekretess

När du, som medlem i Vetspanel, deltar i en nätundersökning, fokusgrupp eller intervju, samtycker du till att inte föra vidare information och att behandla all information som du får eller får reda på gällande undersökningar eller andra marknadsundersökningsprojekt eller aktiviteter som har med CM Research och Vetspanel att göra, strikt konfidentiellt. Du kan ombes att skriva under ett sekretessavtal eller bekräfta att du godkänner sekretessbestämmelser innan du deltar i vissa undersökningsprojekt. All information som ges när du deltar i något av våra undersökningsprojekt är konfidentiell och kommer enbart att användas i diskussionssyfte och för att tillhandahålla CM Research och Vetspanel information.

Avbeställning av medlemskap

Vetspanel-medlemmar kan när som helst avbryta prenumerationen från den här tjänsten genom att öppna deras Vetspanel-medlemskonto här, välja “Mer” under huvudmenyn ochvälja “Radera registrering”. Medlemmar bör vara medvetna om att när poängen har tagits bort från Vetspanel.com kommer eventuella poäng som inte har blivit inlösta innan du tar bort kontot förlorat.

Inaktiva konton

Vetspanel och CM Research förbehåller sig rätten att ta bort eventuella konton som inte har varit aktiva under 14 månader i följd.

En aktiv panelmedlem är en medlem som har registrerat sig hos Vetspanel och har deltagit i åtminstone en undersökning eller har uppdaterat sina profiluppgifter de senaste 14 månaderna.

Ett inaktivt konto på Vetspanel.com är ett konto som innehas av en medlem som inte har utnyttjat medlemmens område på Vetspanels hemsida och / eller inte deltagit i undersökningar under 14 månader i följd. Inaktiva konton skickas ett anmälningsemail efter 12 månaders inaktivitet och raderas utan varning efter 14 månaders inaktivitet. Eventuella poäng kvar på kontot vid uppsägningstid kommer att gå vilse.

Vetspanel-poäng

Vetspanel uppmuntrar sina panelmedlemmar genom ett poängsystem. Poängen kan användas för olika belöningar, t.ex. presentkuponger, kontanter via ditt PayPal-konto eller doneras till välgörande ändamål.
Poängen är giltiga i 14 månader efter det att de har tillförts på ditt konto. Om poängen ännu inte har använts efter den perioden, förbehåller sig Vetspanel rätten att avlägsna dem från ditt konto.

Alla presentkuponger har ett sista giltighetsdatum, och giltighetsperioden varierar för varje företag som utfärdar dem, därför vilar ansvaret för att kontrollera utlösta kupongers sista giltighetsdatum och giltighetsperiod helt på medlemmarna. Kuponger som har lösts ut från Vetspanel men inte har använts före sista giltighetsdatum kan inte utfärdas på nytt. Vetspanel kan inte hållas ansvarig för de kuponger som har lösts ut, men inte använts före sista giltighetsdatum.

Värva en kollega

För att kvalificera måste din kollega arbeta inom veterinäryrket i landet som står i Vetspanels inbjudan och måste vara villig att delta i veterinärmarknadsundersökningar, och får inte ha varit medlem i Vetspanel någon gång sex månader före värvningsförfrågan.

Om du förmedlar en kollegas kontaktinformation till Vetspanel bekräftar du att du har din kollegas tillåtelse att göra det.

Vid tidpunkten för värvningen får inte din kollega redan ha rekommenderats av en annan medlem.
För att få värvningsbelöningen måste din kollega följa länken i e-brevet med inbjudan för att anmäla sig eller delta i vår undersökning. Om de inte använder den länken kommer du inte att kvalificeras för “värva en kollega”-belöningen.
Alla värvningar är föremål för en kontrollprocess för att garantera att nya medlemmar och/eller deltagare i våra undersökningsprojekt är verksamma inom veterinäryrket. All information som lämnas via ett registreringsformulär eller genom en nätundersökning kommer att granskas innan en “värva en kollega”-belöning tilldelas.

För att få poängen för “värva en kollega” på ditt konto måste du vara aktiv medlem i Vetspanel. Du måste ha varit aktiv medlem i åtminstone 12 månader innan värvningsförfrågan med åtminstone en genomförd undersökning under den tiden. Vetspanel förbehåller sig rätten att ta bort eller återbetala belöningar som har tilldelats genom “värva en kollega”-programmet om bedrägeri eller missbruk misstänkts eller om poäng har tilldelats av misstag. Vetspanel förbehåller sig rätten att dra tillbaka erbjudandet när som helst.