Všeobecné obchodní podmínky Vetspanelu

Datum poslední aktualizace: Smět 2024

Vetspanel je nezávislý online názorový panel veterinárních odborníků. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na webové stránky Vetspanel www.vetspanel.com (dále jen „webové stránky“) pro registrované členy panelu Vetspanelu („členové“) a ty, kteří se chtějí připojit. Vztahují se také na členství v panelu Vetspanel („panel“), účast v online, telefonických, videokonferenčních nebo osobních průzkumech trhu vytvořených a spravovaných Vetspanelem („průzkumy“) a na používání webových stránek a účast v průzkumech osobami, které nejsou registrovány v panelu („nečlenové“).

Vetspanel, panel, průzkumy a webové stránky vlastní a provozuje společnost Kynetec. By continuing to browse and use this Website, become or remain a member of the Panel or participate in Surveys, you agree to comply with and be bound by the following terms and conditions of use (the „Terms and Conditions“) which, together with Vetspanel’s zásadami ochrany osobních údajů Vetspanelu upravují vztah mezi vámi a společností Kynetec v souvislosti s těmito webovými stránkami, panelem nebo průzkumy a jejich používáním. Používání těchto webových stránek, panelu nebo průzkumu a veškeré spory vyplývající z tohoto používání podléhají zákonům Anglie a Walesu a nevýlučné jurisdikci anglických soudů.

Výraz „Vetspanel“ se vztahuje na výše popsanou organizaci, jejímž vlastníkem je společnost Kynetec se sídlem na adrese Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom. Výraz „vy“ se vztahuje na osoby, které používají nebo si prohlížejí tyto webové stránky, jakéhokoli účastníka průzkumů nebo jakoukoli osobu, která se zaregistrovala (nebo požádala o registraci) jako člen panelu Vetspanel.

1. Služby poskytované společností Kynetec

1.1 Společnost Kynetec nabízí všem jednotlivcům přístup na webové stránky zdarma. Některé oblasti jsou přístupné pouze členům.

1.2 Společnost Kynetec nabízí členům možnost účastnit se různých průzkumů týkajících se veterinární problematiky, včetně online průzkumů, osobních individuálních a skupinových rozhovorů, videokonferenčních rozhovorů a telefonických rozhovorů. Příležitost zúčastnit se mohou dostat i nečlenové.

1.3 Klienti pověřují společnost Kynetec, aby jejich jménem shromažďovala výzkumná data (dále jen „klienti“).

2. Povinnosti členů

2.1 Členství ve Vetspanelu je umožněno všem veterinárním odborníkům, včetně chirurgů, lékařů, specialistů, techniků, zdravotních sester, manažerů a studentů.

2.2 Pokud se zaregistrujete jako člen panelu Vetspanel, souhlasíte s tím, že nebudete uvádět zavádějící nebo nepravdivé osobní údaje a nebudete se registrovat pod falešnou identitou. Všechny registrace podléhají ověření a schválení a členství ve Vetspanelu nebude umožněno, pokud nebude možné potvrdit totožnost nebo pokud bude totožnost podezřelá. Pokud se zaregistrujete, souhlasíte s tím, že společnost Kynetec může ověřit vaše registrační údaje. Společnost Kynetec použije výsledky takového ověření pouze pro účely určení přesnosti a úplnosti vámi poskytnutých informací.

2.3 Společnost Kynetec si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout nebo ukončit registraci a může odmítnout jakýkoli současný nebo budoucí přístup na tyto webové stránky nebo jejich používání.

2.4 Členové Vetspanelu mohou mít vždy pouze jeden (1) aktivní účet, a to i v případě, že máte více e-mailových adres. Pokud se zjistí, že člen má více účtů a účastní se průzkumů na více účtech, společnost Kynetec si vyhrazuje právo účet bez předchozího upozornění odstranit. Pokud se tak stane, všechny nasbírané body na účtu propadnou.

2.5 Pokud se zjistí, že člen uvedl nepravdivé nebo nepřesné informace buď ve svém členském účtu ve Vetspanelu, nebo v průzkumu, společnost Kynetec si vyhrazuje právo účet bez předchozího upozornění odstranit. Pokud se tak stane, všechny nasbírané body na účtu propadnou.

2.6 Každý člen je odpovědný za aktualizaci svých údajů prostřednictvím webových stránek a za jejich správnost.

2.7 Pro přístup do členské sekce těchto webových stránek budete potřebovat uživatelské jméno a heslo. Novým členům bude přiděleno uživatelské jméno, jejich registrovaná e-mailová adresa a bude jim umožněno nastavit si nebo obdržet dočasné heslo, které by si měli co nejdříve změnit. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti a bezpečnosti svého účtu, uživatelského jména a hesla. Jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu, uživatelského jména nebo hesla je nutné neprodleně oznámit společnosti Kynetec nebo Vetspanelu.

2.8 Potvrzujete, že účastí v průzkumech neporušíte žádné pracovněprávní předpisy.

2.9 Registrací jako člen se každý člen zavazuje dodržovat následující ustanovení:

a) Jak je uvedeno výše, nesmíte mít více než jeden (1) účet.

b) Nesmíte povolit jiným osobám (členům nebo nečlenům), aby se účastnily průzkumu pomocí vašeho účtu.

c) Nesmíte používat roboty, algoritmy, umělou inteligenci, stroje nebo jiné automatické funkce pro generování odpovědí na dotazníky, jiného obsahu nebo přístupů na webové stránky.

d) Nesmíte vytvářet přístup na žádné webové stránky společnosti Kynetec nebo Vetspanelu, na které je osoba žádána o přečtení materiálu, jehož hlavním důvodem je generování zisku.

e) Tyto webové stránky nesmíte používat ani k nim přistupovat pro komerční účely.

f) Nesmíte manipulovat s výsledky jakéhokoli průzkumu na těchto webových stránkách nebo v souvislosti s nimi nebo s výzkumem Kynetec obecně.

g) Nesmíte zasahovat do těchto webových stránek ani do přístupu ostatních členů na tyto webové stránky nebo do toho, jakým způsobem stránky používají.

h) Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Kynetec nesmíte kopírovat nebo umisťovat části těchto webových stránek na jiné webové stránky, měnit vzhled těchto webových stránek nebo vytvářet odkazy z jiných webových stránek na jakékoli stránky na těchto webových stránkách.

3. Odpovědnost za obsah

3.1 Společnost Kynetec se výslovně zříká veškeré odpovědnosti, závazků a zodpovědnosti za jakýkoli obsah nebo jiný materiál zveřejněný na těchto webových stránkách nebo v průzkumech jakýmkoli členem (členy) nebo účastníky průzkumů. Jste výhradně zodpovědní za všechny vámi zaslané, nahrané a/nebo zpřístupněné informace, včetně jejich správnosti, a nesete za ně odpovědnost.

3.2 Společnost Kynetec a Vetspanel dodržují politiku nulové tolerance podvodného nebo urážlivého chování. Souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat ani odesílat žádný výhružný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, skandální nebo pobuřující obsah, materiál nebo informace ani žádný jiný obsah, materiál nebo informace, které by mohly porušovat platné právní předpisy.

3.3 Názory nebo rady, které předkládáte, nahráváte a/nebo zpřístupňujete, nepředstavují schválení ze strany společnosti Kynetec. Tímto zbavujete a zprošťujete společnost Kynetec všech nároků, škod, požadavků, závazků, ztrát a/nebo nákladů a výdajů, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a soudních výloh, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli vámi odeslaným, nahraným a/nebo zveřejněným obsahem, materiálem a/nebo informacemi. V případě takových nároků souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Kynetec za veškeré závazky, ztráty, přiznané náhrady škody, rozsudky a/nebo náklady a/nebo výdaje, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a/nebo soudních nákladů, které společnosti Kynetec vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům.

3.4 Webové stránky mohou zahrnovat nebo obsahovat odkazy na jiné webové stránky spravované a/nebo provozované třetími stranami nebo informace o produktech či službách nabízených třetími stranami. Společnost Kynetec se zříká veškeré odpovědnosti za jakýkoli obsah nebo produkty či služby uvedené na odkazovaných webových stránkách v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

3.5 Společnost Kynetec si vyhrazuje absolutní právo upravit nebo smazat jakýkoli obsahový materiál a/nebo informace, které kterýkoli člen na těchto webových stránkách předloží, nahraje a/nebo zveřejní.

4. Účast v průzkumu

4.1 Členové mohou dostávat pozvánky k průzkumům e-mailem. Vaše účast v průzkumu je zcela dobrovolná a nepovinná.

4.2 Pokud vás Vetspanel nevyzve k účasti na konkrétním průzkumu nebo průzkumech, nezakládá to žádný důvod k podání žaloby proti společnosti Kynetec.

4.3 Souhlasíte s tím, že budete odpovídat a vyplňovat všechny průzkumy přesně a poctivě. Poskytnutí nesprávných nebo nevhodných odpovědí může vést ke zrušení vašeho členství bez předchozího upozornění.

4.4 Veškeré průzkumy, které vám Vetspanel zašle, musíte provádět osobně (nebo je nesmíte provádět vůbec) a nesmíte účastí v průzkumech pověřit žádnou jinou osobu, včetně zaměstnanců ordinace. Pokud víte nebo máte podezření, že se průzkumů vaším jménem účastní někdo jiný, je vaší povinností to oznámit společnosti Kynetec a Vetspanelu.

4.5 Pokud jste veterinární nebo lékařský odborník, může být společnost Kynetec povinna hlásit jakékoli nežádoucí příhody uvedené v průzkumech místním úřadům. Společnost Kynetec nebo Vetspanel vás mohou kontaktovat e-mailem, aby získali souhlas se sdílením vašich osobních údajů, ze kterých je možné vás identifikovat, se zadavatelem daného průzkumu za účelem nahlášení zmíněné nežádoucí příhody (zmíněných nežádoucích příhod). Nejste povinni takový souhlas udělit a nežádoucí příhodu (nežádoucí příhody) je možné nahlásit anonymně.

4.6 Odstoupení od účasti v jednotlivých průzkumech je možné kdykoli, přičemž zrušení vašeho členství bude mít za následek vyloučení z budoucích pozvánek k účasti na průzkumech, jakmile bude proces odhlášení dokončen.

4.7 Z další komunikace nebo účasti se můžete kdykoli odhlásit postupem odhlášení popsaným na těchto webových stránkách a dále v tomto dokumentu.

5. Pobídková platba za účast v průzkumu

5.1 Vetspanel může při pozvání k účasti na průzkumech nabízet pobídky ve formě bodů Vetspanel (pouze členové), dárkových karet, slosování o ceny, darů charitativním organizacím nebo jiných peněžních odměn („pobídky“) jako odměnu pro ty, kteří průzkum vyplní řádně a poctivě, a jako kompenzaci za váš čas a úsilí.

5.2 Typ a výše pobídky budou uvedeny v e-mailu s pozvánkou k průzkumu a možnosti uplatnění bodů budou členům nabídnuty v části „Uplatnit“ na webových stránkách Vetspanelu. Nečlenům budou poskytnuty další informace a možnosti v rámci samotného průzkumu.

5.3 Nárok na pobídku získáte pouze v případě, že vyplníte 100 % dotazníku, na konci kliknete na tlačítko „Odeslat“ a projdete všemi potřebnými ověřovacími kontrolami.

5.4 V závislosti na zákonech země, ve které máte bydliště, můžete být povinni uhradit z pobídky daň.

6. Body Vetspanel

6.1 Vetspanel motivuje členy k vyplňování průzkumů pomocí bodového systému. Počet bodů, které jsou k dispozici za vyplnění konkrétního průzkumu, je uveden v e-mailu s pozvánkou k průzkumu a v samotném průzkumu.

6.2 Body lze vyměnit za různé odměny, včetně dárkových poukazů, hotovosti přes PayPal nebo darů charitativním organizacím. Možnosti uplatnění bodů budou uvedeny v části „Uplatnit“ na webových stránkách Vetspanelu.

6.3 Body jsou platné 14 měsíců od jejich připsání na váš účet. Pokud po uplynutí této lhůty nebudou body využity, Vetspanel si vyhrazuje právo je z vašeho účtu smazat.

6.4 Všechny dárkové poukazy jsou opatřeny datem platnosti a doba platnosti se u jednotlivých vydavatelských společností liší, proto za kontrolu data platnosti a doby platnosti uplatněných poukazů odpovídá výhradně člen. Poukazy, které byly uplatněny na Vetspanelu, ale nebyly využity před uplynutím doby platnosti, nelze znovu vydat. Vetspanel nenese odpovědnost za poukazy, které byly uplatněny na členském účtu Vetspanelu, ale nebyly využity před uplynutím doby platnosti.

6.5 Vetspanel si vyhrazuje právo odebrat body z vašeho účtu v případě podezření na podvod nebo zneužití nebo v případě, že jsou body na váš účet připsány omylem.

7. Doporučte kolegu

7.1 Vetspanel vás může kontaktovat e-mailem a vyzvat vás, abyste doporučili kolegu k účasti na konkrétním průzkumu nebo abyste se připojili k panelu.

7.2 Aby byl váš doporučený kolega způsobilý, musí pracovat jako veterinární odborník v zemi uvedené v pozvánce Vetspanelu, musí být ochoten účastnit se veterinárních průzkumů trhu a nesmí být členem Vetspanelu během období šesti měsíců před jeho doporučením. V době doporučení nesmí být váš kolega již doporučen jiným členem.

7.3 Pokud Vetspanelu předáváte údaje o svém kolegovi, potvrzujete, že k tomu máte jeho svolení.

7.4 Pro získání odměny za doporučení musí váš kolega následovat odkaz uvedený v e-mailové pozvánce a zaregistrovat se nebo se zúčastnit našeho výzkumu. Pokud k tomu nepoužije tento konkrétní odkaz, nebudete mít nárok na odměnu spojenou s programem „Doporučte kolegu“.

7.5 Všechna doporučení podléhají procesu ověřování, aby bylo zajištěno, že všichni noví členové a/nebo účastníci našeho výzkumu jsou veterinární odborníci a nejsou ještě členy. Před přidělením odměny spojené s programem „Doporučte kolegu“ budou všechny informace zaslané prostřednictvím registračního formuláře nebo dotazníku zkontrolovány.

7.6 Abyste mohli na svůj účet získat odměnu spojenou s programem „Doporučte kolegu“, musíte být aktivním členem Vetspanelu. Musíte být členem po dobu 12 měsíců před podáním doporučení a během této doby musíte absolvovat alespoň jeden (1) průzkum. Vetspanel si vyhrazuje právo odebrat nebo vrátit kredity uplatněné prostřednictvím programu „Doporučte kolegu“, pokud existuje podezření na podvod nebo zneužití nebo pokud byly kredity poskytnuty omylem. Vetspanel si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoli zrušit.

8. Zachování důvěrnosti

8.1 Při účasti na průzkumu (včetně online průzkumů, videokonferenčních rozhovorů, fokusních skupin, osobních rozhovorů nebo telefonických rozhovorů) souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat žádné informace a budete zachovávat přísnou důvěrnost veškerých informací získaných nebo zjištěných v souvislosti s dotazníkem nebo jakýmkoli jiným projektem nebo činností průzkumu trhu, které souvisejí se společností Kynetec a Vetspanelem nebo jsou jimi zprostředkovány. Veškeré informace zobrazené v našich průzkumech, včetně odpovědí nebo informací, které jste poskytli, jsou považovány za důvěrné, chráněné informace patřící společnosti Kynetec a jejím klientům.

8.2 Kopírování, pořizování snímků obrazovky, stahování nebo tisk jakýchkoli obrazovek nebo informací, které se vám zobrazí během účasti v průzkumech, je zakázáno, pokud o to v rámci své účasti výslovně nepožádáte.

8.3 Před účastí na některých výzkumných projektech můžete být požádáni o podepsání dohody o mlčenlivosti nebo o potvrzení souhlasu s ustanoveními o mlčenlivosti. Veškeré informace, které nám poskytnete během své účasti na některém z našich výzkumných projektů, jsou důvěrné a budou použity výhradně pro účely diskuse a poskytování informací společnosti Kynetec, Vetspanelu a jejich klientům.

8.4 Všechny aspekty těchto webových stránek, včetně jejich vzhledu, designu, loga, textu, fotografií, průzkumů a dalších materiálů, jsou považovány za chráněné informace patřící společnosti Kynetec a za takové musí být považovány.

8.5 Informace na těchto webových stránkách nesmíte kopírovat, upravovat, zobrazovat, nahrávat ani šířit bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Kynetec.

8.6 Veškerá sdělení nebo materiály, které zašlete Vetspanelu nebo společnosti Kynetec e-mailem nebo jinak, včetně jakýchkoli údajů, otázek, komentářů, návrhů, odpovědí na průzkumy a informací o profilu, jsou a budou považovány za nedůvěrné a nechráněné, pokud není výslovně uvedeno jinak. Vše, co odešlete nebo zveřejníte, může Vetspanel, společnost Kynetec nebo její přidružené společnosti použít k jakémukoli účelu, mimo jiné k reprodukci, zpřístupnění, přenosu, publikaci, vysílání a zveřejnění. Vetspanel, společnost Kynetec nebo její přidružené společnosti mohou bez náhrady a za jakýmkoli účelem volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v jakémkoli sdělení, které zašlete na tyto webové stránky.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Společnost Kynetec bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vetspanel..

9.2 Společnost Kynetec může sdílet určité informace z profilových údajů poskytnutých jednotlivými členy, aby pomohla klientům při navrhování průzkumů nebo výběru členů k účasti. Osobní údaje, ze kterých je možné určit vaši totožnost (jméno, adresa, telefonní číslo, název kliniky, e-mailová adresa), však nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuty žádné třetí straně.

10. Odškodnění a omezení odpovědnosti

10.1 Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Kynetec, její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a/nebo zástupce a budete je chránit před jakýmikoliv nároky, požadavky, závazky, škodami, ztrátami a náklady a/nebo výdaji třetích stran, mimo jiné včetně přiměřených právních poplatků a soudních výloh, které vznikly v důsledku, v souvislosti s porušením nebo jiným nedodržením těchto všeobecných obchodních podmínek a/nebo platných právních předpisů z vaší strany.

10.2 Vetspanel ani společnost Kynetec v žádném případě neodpovídají za nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo sankčně nahrazované ztráty nebo škody, ani za ztrátu příjmů, ušlý zisk, a/nebo ztrátu dobré pověsti, kterou utrpěl kterýkoli člen nebo členové těchto webových stránek nebo jiné osoby v rámci nebo v souvislosti s používáním těchto webových stránek nebo v důsledku plnění nebo neplnění těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany Vetspanelu nebo společnosti Kynetec, a to bez ohledu na to, zda Vetspanel nebo společnost Kynetec byla nebo nebyla informována o možnosti vzniku takových škod nebo zda je Vetspanel nebo společnost Kynetec mohla rozumně předvídat.

10.3 Společnost Vetspanel ani Kynetec nenesou odpovědnost za žádné škody, ať už přímé nebo nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné, ani za ztráty, které vzniknou v důsledku účasti v jakémkoli průzkumu nabízeném členům nebo v důsledku spoléhání se na informace, produkty, služby nebo zboží uvedené na těchto webových stránkách nebo poskytované jejich prostřednictvím, s výjimkou případů, kdy je odpovědnost stanovena platnými právními předpisy.

11. Odmítnutí odpovědnosti

11.1 Tyto webové stránky, včetně veškerého obsahu nebo služeb zpřístupněných na těchto webových stránkách nebo přístupných jejich prostřednictvím, jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost Kynetec neposkytuje v maximálním zákonem povoleném rozsahu žádné záruky ani ujištění týkající se obsahu těchto webových stránek.

11.2 Společnost Kynetec odmítá jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky, mimo jiné včetně neporušování práv, vlastnictví, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Kynetec nezaručuje, že funkce obsažené na těchto webových stránkách nebo jakýkoli materiál či obsah na nich obsažený budou nepřetržité nebo bezchybné, že budou odstraněny závady nebo že tyto webové stránky nebo server, který je zpřístupňuje, nebudou obsahovat viry nebo jiné škodlivé komponenty.

12. Zrušení

12.1 Společnost Kynetec může pozastavit nebo zrušit účet člena bez předchozího upozornění, pokud člen nedodrží nebo jinak poruší tyto všeobecné obchodní podmínky.

12.2 Členové se mohou z této služby kdykoli odhlásit tak, že vstoupí do sekce Profil svého členského účtu na Vetspanelu a kliknou na „Pro odhlášení klikněte zde“ v dolní části stránky. Proces zrušení může trvat až 4 dny a členové mohou být ještě během dokončování procesu zváni k účasti na průzkumech. Členové by si měli uvědomit, že po smazání účtu ze stránek Vetspanel.com budou všechny body, které nebyly uplatněny PŘED zrušením účtu, ztraceny.

13. Neaktivní účty

13.1 Vetspanel a Kynetec si vyhrazují právo odstranit všechny členské účty, které nebyly aktivní po dobu 14 po sobě jdoucích měsíců. Aktivní účastník panelu je člen, který se zaregistroval do Vetspanelu a během posledních 14 měsíců se zúčastnil alespoň jednoho průzkumu nebo aktualizoval své profilové údaje. „Zúčastnil se“ je zde definováno jako zahájení účasti na průzkumu.

13.2 Neaktivní účet na Vetspanel.com je účet člena, který po dobu 14 po sobě jdoucích měsíců nevyužil členskou část webových stránek Vetspanel a/nebo se nezúčastnil průzkumů. Neaktivním účtům bude po 12 měsících nečinnosti zaslán oznamovací e-mail a po 14 měsících nečinnosti budou bez varování smazány. Veškeré body, které na účtu zbývají v okamžiku vymazání, budou ztraceny.

14. Změny všeobecných obchodních podmínek

14.1 Veškeré informace zveřejněné na těchto webových stránkách se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění. Společnost Kynetec provede takové změny zveřejněním na webových stránkách Vetspanelu. Na těchto webových stránkách byste měli často kontrolovat, zda nedošlo ke změnám. Váš další přístup na tyto webové stránky po takových změnách jednoznačně potvrzuje, že s těmito změnami souhlasíte.

15. Soudní příslušnost a adresa pro doručování

15.1. Používání těchto webových stránek a veškeré spory vyplývající z jejich používání podléhají zákonům Anglie a Walesu a nevýlučné jurisdikci anglických soudů.

16. Oznámení

16.1 Veškerá oznámení požadovaná podle této smlouvy se zasílají e-mailem a v případě Vetspanelu se zasílají na adresu [email protected] a vám se zasílají na e-mailovou adresu, kterou jste Vetspanelu poskytli během procesu registrace, nebo na jinou adresu, kterou určí jedna ze stran.

17. Obecná ustanovení

17.1 Nadpisy slouží pouze pro referenční účely a v žádném případě nedefinují, neomezují, nevykládají ani nepopisují rozsah nebo působnost příslušné části. Naše nečinnost v případě porušení všeobecných obchodních podmínek z vaší strany nebo ze strany jiných osob nás nezbavuje práva jednat v případě následných nebo podobných porušení. Tento dokument představuje úplné ujednání a dohodu mezi společností Kynetec a vámi ohledně předmětu, který je v něm obsažen.

18. Doložka o oddělitelnosti

18.1 V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bude považováno za zcela nebo částečně neplatné, bude považováno za oddělené od těchto všeobecných obchodních podmínek a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Případné neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které je co nejpodobnější a nejlépe odpovídá účelu neplatného ustanovení.

19. Dotazy

19.1 Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se těchto všeobecných obchodních podmínek, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na adrese Vetspanel c/o Kynetec, Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom.