Algemene voorwaarden

Vetspanel is een online en onafhankelijk opiniepanel van professionals in de diergeneeskunde.

Door lid te worden, gaat u akkoord met alle onderstaande algemene voorwaarden.

Toelating tot Vetspanel

Lidmaatschap van Vetspanel staat open voor chirurgen, artsen, technici, verpleegkundigen en managers in de diergeneeskunde. Alle registraties zijn onderworpen aan een validerings- en goedkeuringsproces. Vetspanel behoudt zich het recht voor om deelname op elk gewenst moment af te wijzen of te annuleren. Lidmaatschap van Vetspanel wordt niet toegekend indien uw identiteit niet kan worden bevestigen of onbetrouwbaar is.

Juiste en eerlijke informatieverschaffing

Leden van Vetspanel beloven dat ze online enquêtes van Vetspanel persoonlijk invullen en het afronden van enquêtes of interviews niet toevertrouwen aan andere personen, waaronder werknemers. Als lid van Vetspanel stemt u ermee in dat u CM Research eerlijke informatie geeft, zowel gedurende de profielregistratie als bij het beantwoorden van enquêtes. CM Research en Vetspanel hanteren een nultolerantiebeleid voor frauduleus of aanstootgevend gedrag. Indien u CM Research onjuiste, ongeldige of onvolledige informatie verschaft of indien wij reden hebben om te twijfelen aan de eerlijkheid van dergelijke informatie, zal CM Research uw lidmaatschap van Vetspanel beëindigen. Indien uw lidmaatschap wordt beëindigd vanwege onjuiste informatie verliest u ook eventuele beloningspunten of prijzen. Het is uw verantwoordelijkheid om CM Research en Vetspanel te informeren indien u weet of vermoedt dat iemand anders de enquêtes namens u beantwoordt.

Vertrouwelijkheid van respondenten

Wanneer u als Vetspanellid deelneemt aan een online enquête, focusgroep of interview, stemt u ermee in dat u geen informatie bekendmaakt en dat u strikt vertrouwelijk zult omgaan met informatie die u verkrijgt uit een vragenlijst of ander marktonderzoeksproject of soortgelijke activiteit van of met betrekking tot CM Research en Vetspanel. Voor sommige onderzoeksprojecten wordt u mogelijk gevraagd om voorafgaand aan deelname een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen of om akkoord te gaan met vertrouwelijkheidsvoorwaarden. Alle informatie die tijdens uw deelname aan onze onderzoeksprojecten worden gegeven, is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld ter discussie en het verschaffen van informatie aan CM Research en Vetspanel.

Annulering lidmaatschap

Leden van het Vetspanel kunnen zich op elk moment afmelden voor deze service door online toegang te krijgen tot hun Vetspanel-ledenaccount, door “Meer” te selecteren inhet hoofdmenu en “Registratie verwijderen” te selecteren. Leden moeten zich ervan bewust zijn dat zodra het account is verwijderd van Vetspanel.com, alle punten die niet zijn ingewisseld VOORDAT de account is geannuleerd, verloren gaan.

Inactieve accounts

Vetspanel en CM Research behouden zich het recht voor om accounts te verwijderen die gedurende 14 opeenvolgende maanden niet actief zijn geweest.

Een actief panellid is een lid dat zich heeft geregistreerd bij Vetspanel en aan minstens één enquête heeft deelgenomen of in de afgelopen 14 maanden zijn/haar profiel heeft bijgewerkt.

Een inactief account op Vetspanel.com is een account dat wordt gehouden door een lid dat geen gebruik heeft gemaakt van het ledengedeelte van de Vetspanel-website en / of niet heeft deelgenomen aan enquêtes gedurende 14 opeenvolgende maanden. Inactieve accounts ontvangen na 12 maanden een e-mail met een melding en worden zonder waarschuwing na 14 maanden inactiviteit verwijderd. Alle punten die op het moment van de annulering nog op de rekening staan, gaan verloren.

Vetspanel punten

Vetspanel gebruikt een puntensysteem als stimulans voor panelleden. Punten kunnen worden ingewisseld voor verschillende beloningen, zoals waardebonnen, geld via PayPal of donaties aan een goed doel.
Nadat ze worden overgemaakt op uw account blijven punten 14 maanden geldig. Indien er na deze periode ongebruikte punten zijn, behoudt Vetspanel zich het recht voor om deze van uw account te verwijderen.

Alle waardebonnen hebben een vervaldatum en de geldigheidsperiode verschilt per bedrijf van uitgifte. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leden om de vervaldatum en geldigheid van waardebonnen te controleren. Waardebonnen die zijn verkregen via Vetspanel maar niet voor hun vervaldatum zijn gebruikt, kunnen niet opnieuw worden uitgegeven. Vetspanel is niet verantwoordelijk voor waardebonnen die zijn uitgegeven, maar niet voor de vervaldatum zijn gebruikt.

Algemene voorwaarden voor doorverwijzen van collega’s

Om in aanmerking te komen, moet de doorverwezen collega werkzaam zijn als diergeneeskundige in het land dat vermeld staat in de Vetspanel-uitnodiging, bereid zijn tot deelname aan diergeneeskundig marktonderzoek en mag hij/zij in de zes maanden voorafgaand aan het doorverwijzingsverzoek geen lid zijn geweest van Vetspanel.

Als u de gegevens van uw collega doorgeeft aan Vetspanel, bevestigt u dat u daar zijn/haar toestemming voor heeft.

Ook mag uw collega op het moment van doorverwijzen niet al aanbevolen zijn door een ander lid.
Om de doorverwijzingsbeloning te ontvangen, moet uw collega de link in de uitnodigingsmail gebruiken om zich te registreren of deel te nemen aan ons onderzoek. Als hij/zij geen gebruikt maakt van deze specifieke link, komt u niet in aanmerking voor de doorverwijzingsbeloning.
Alle doorverwijzingen zijn onderworpen aan een verificatieproces om ervoor te zorgen dat nieuwe leden en/of deelnemers aan onze onderzoeken professionals in de diergeneeskunde zijn. Alle informatie die via een registratieformulier of via een online enquête wordt ingediend, wordt gecontroleerd voordat de doorverwijzingsbeloning wordt toegekend.

Om de doorverwijzingsbeloning op uw account te ontvangen, moet u een actief Vetspanellid zijn. U moet in de 12 maanden voorafgaand aan het doorverwijzingsverzoek een actief lid zijn geweest en gedurende die tijd minstens 1 enquête hebben afgerond. Vetspanel behoudt zich het recht voor om toegekende doorverwijzingscredits te verwijderen of terug te betalen in geval van mogelijke fraude, misbruik of foutieve overmaking. Vetspanel behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op elk gewenst moment in te trekken.